Радиочестотен спектър

Технологиите, използващи радиочестотен спектър, продължават да се развиват и да определят облика на обществото и бизнес средата. Достъпът до честотен ресурс е от съществено значение за предоставянето на електронни съобщения, навлизането на нови услуги и приложения, стимулирането на иновациите и конкуренцията. За да се удовлетворят нуждите на различни групи потребители и да се извлекат максимални ползи от въвеждането на нови технологии е особено важно своевременното разпределяне на достатъчен и подходящ радиочестотен спектър. Следователно, политиката в областта на радиочестотния спектър трябва да балансира различните потребности, като същевременно отчита технологичните и пазарните промени.

Обн. ДВ. бр.60 от 9 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.69 от 6 Август 2004г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.16 от 21 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 25 Септември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 5 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 23 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 6 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 5 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 20 Април 2021г., изм. ДВ. бр.25 от 17 Март 2023г.