Вие сте тук

Трансевропейска транспортна мрежа

Разделът съдържа новини и информация за Трансевропейската транспортна мрежа, както на национално ниво, така и на ниво Европейски съюз.

Развитие на Трансевропейската транспортна мрежа
23.02.2022

Европейската комисия извършва оценка на редица законодателни актове, отнасящи се до достъпа до пазара на транспортни услуги по вътрешни водни пътища и до функционирането му. С помощта на тази оценка следва да се определи дали законодателството е годно да изпълнява предназначението си и дали е в подкрепа на гладкото и правилно функциониране на вътрешния пазар. В този контекст се провежда обществена консултация за събиране на мнения и сведения от заинтересованите лица.

Обществено обсъждане и анкета за МСП относно проверка за пригодност относно достъпа до пазара в сектора на вътрешния воден транспорт
15.12.2021

На 14 декември 2021 г. Европейската комисия разпространи Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа, за изменение на Регламент (ЕС) 2021/1153 и Регламент (ЕС) № 913/2010 и отмяна на Регламент (ЕС) 1315/2013.

Преглед на насоките за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа
26.11.2021

В периода 24-26 ноември 2021 г., във видеоконферентен формат, се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) „Рейнско-Дунавски“ (24 ноември), „Ориент/Източно-Средиземноморски“ (25 ноември), хоризонталният приоритет

Заседания на управляващите структури на коридори от TEN-T „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“ и хоризонталния приоритет "Морски магистрали"
28.10.2021

На 24 ноември 2021 г. ще се проведат четиринадесето заседание на работната група за пристанища и вътрешни водни пътища  и шестнадесетото заседание на форума на коридор от основната трансевропейска транспортна мрежа "Рейнско-Дунавски". Работната група ще обсъди развитието на европейската политика по отношение на транспорта по вътрешни водни пътища, инфраструктурата за алтернативни горива, подготовката на проект FAIRway 2, както и пректите и проектните идеи, финансирани и планирани за изпълнение по Механизма за свързване на Европа.

Шестнадесето заседание на форума на коридор от основната трансевропейска транспортна мрежа "Рейнско-Дунавски"
25.10.2021

На 25 ноември 2021 г. ще се проведе шестнадесетото заседание на форума на коридор от основната трансевропейска транспортна мрежа "Ориент/Източно-Средиземноморски". Мероприятието ще бъде председателствано от г-н Матю Грош, Европейски координатор, и участие в него ще вземат, освен представители на държавите от коридора, представители на Европйска комисия и консултантите оказващи експертна и техническа подкрепа. Сред темите включени в дневния ред са:

Шестнадесето заседание на форума на коридор от основната трансевропейска транспортна мрежа "Ориент/Източно-Средиземноморски"
19.10.2021

На 26 ноември 2021 г. предстои да се проведе поредното заседание на форума за морски магистрали, организиран от европейския координатор проф. Курт Бодевиг. Ще бъдат обсъдени различни теми и ще бъде потърсена гледната точка на заинтересованите страни по отношение на Подробния план за изпълнение на морските магистрали за 2022 г. Планирани са следните презентации:

Виртуално заседание на форум "Морски магистрали", 26 ноември 2021 г.
06.10.2021

Списъците от проекти за всеки от коридорите от основната Трансевропейска транспортна мрежа се изготвят от екип консултанти, наети от Европейската комисия, в сътрудничество с държавите членки. Мерките, поадащи в документите следва да допринасят за развитие на инфраструктурата и подобряване на оперирането на транспортните обекти, попадащи в съответния коридор. Списъците се актуализират регулярно на всеки шест месеца и подпомагат координираното изграждане на коридорите и обмента на информация между заинтересованите страни.

Публикуваната версия е актуална към 30 септември 2021 г.

Списък от проекти с българско участие в подкрепа на реализацията на коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа "Ориент/Източно-Средиземноморски" и "Рейнско-Дунавски"
06.09.2021

На 6 септември 2021 г., във видеоконферентен формат, се проведе седемнадесетото редовно заседание на Комитета за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), председателстван от Европейската комисия. В рамките на срещата бяха обсъдени различни аспекти на предстоящата актуализация на насоките за развитие на TEN-T.

Заседание на Комитета за трансевропейската транспортна мрежа
08.07.2021

От 1 януари 2021 г. по отношение на коридорите от основната Трансевропейска транспортна мрежа ще се прилага Регламент (ЕС) 2021/1153 на Европейския Парламент и на Съвета от 7 юли 2021 година за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014.

Разширяване на коридор от основната TEN-T мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“
11.06.2021

На 11 юни 2021 г., във видеоконферентен формат, се проведе семинар, посветен на коридор от основната трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“. В рамките на събитието бяха обсъдени актуализацията и мониторинга на изпълнението на списъка с проекти, допринасящи за реализацията на коридора и времето за търговско обслужване в железопътния транспорт.

Семинар към TEN-T коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“
25.03.2021

В периода 19-24 март 2021 г., във видеоконферентен формат, се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) „Ориент/Източно-Средиземноморски“ (23 март) и „Рейнско-Дунавски“ (24 март), хоризонталният приоритет „Морски магистрали“ (19 март), както и среща на смесената работната група за пристанищата и вътрешните водни пътища към коридор „Рейнско-Дунавски“ (24 март).

Заседания на форумите на коридори от TEN-T „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“ и хоризонталния приоритет "Морски магистрали"
27.11.2019

В периода 20-22 ноември 2019 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия, се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“, хоризонталният приоритет „Морски магистрали“, както и среща на смесената работната група за пристанищата и вътрешните водни пътища към коридор „Рейнско-Дунавски“ и семинарза управление на проекти в областта на морските магистрали. На 26 ноември 2019 г., в гр.

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“
21.06.2019

В периода 19-21 юни 2019 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“, хоризонталният приоритет „Морски магистрали“, както и среща на смесената работната група за икономическите аспекти на транспорта. Форумите се провеждат по инициатива на Европейската комисия и се председателстват от съответния коридорен координатор.

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“
23.11.2018

В периода 20-22 ноември 2018 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“, хоризонталният приоритет „Морски магистрали“, както и среща на работната група за пристанищата и вътрешните водни пътища към коридора „Рейнско-Дунавски“.

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“
12.11.2018

В рамките на проведена среща днес, 12 ноември 2018 г., в сградата на НКЖИ, представители на Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ (INEA) към Европейската комисия, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - контролен орган на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) за България и бенефициентите обсъдиха транспортните проекти, финансирани от Механизма за свързана Европа в периода 2014-2020.

МТИТС, НКЖИ и представители на Европейската комисия обсъдиха транспортните проекти, финансирани по Механизма за свързване на Европа
19.10.2017

 

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“
09.10.2017

В началото на м. октомври 2017 г. беше подписано Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по проект 2016-PSA-BG „Подобрена обмяна на информация за развитие на основната TEN-T мрежа и укрепване на капацитета на България за изпълнение на функциите по чл. 22 на МСЕ Регламента“, финансира  по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт.

Проект 2016-PSA-BG „Подобрена обмяна на информация за развитие на основната TEN-T мрежа и укрепване на капацитета на България за изпълнение на функциите по чл. 22 на МСЕ Регламента“
17.06.2017

В периода 13-16 юни 2017 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“. Форумите се провеждат по инициатива на Европейската комисия и се председателстват от съответния коридорен координатор. Участие в тях вземат представители на министерствата на транспорта и инфраструктурните управители на държавите-членки по протежение на съответния коридор.

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“
12.12.2016

В периода 7-9 декември 2016 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“. Форумите се провеждат по инициатива на Европейската комисия и се председателстват от съответния коридорен координатор. Участие в тях вземат представители на министерствата на транспорта и инфраструктурните управители на държавите-членки по протежение на съответния коридор.

Страници

Subscribe to Трансевропейска транспортна мрежа