Трансевропейска транспортна мрежа

Разделът съдържа новини и информация за Трансевропейската транспортна мрежа, както на национално ниво, така и на ниво Европейски съюз.

На 18 декември 2023 г. Европейският парламент и Съвета постигнаха политическо споразумение относно новия регламент за трансевропейската транспортна мрежа. Постигнато е съгласие за значително увеличаване на усилията за изграждане на устойчива и надеждна трансевропейска транспортна мрежа, включващо стимули за увеличаване на използването на екологични видове транспорт и за подобряване на мултимодалността в рамките на европейската транспортна система.
Обновената трансевропейска транспортна мрежа предвижда подобряване на връзките със съседните държави, чрез интеграцията на държавите от Западните Балкани, Украйна и Молдова в новосъздадените европейски транспортни коридори.

На 4 декември 2023 г. във виртуален формат ще се проведе семинар на "От Морски магистрали към Европейско морско пространство". Събитието се организира от проф. Курт Бодевиг, Европейски координатор за морските магистрали, и в него ще вземат участие представители на заинтересованите страни в областта на морското корабоплаване.

На 26.09.2023 г. е обявена поканата за набиране на проектни предложения за 2023 г. по Механизма за свързване на Европа, сектор "Транспорт" 2021-2027 г. 
В рамките на Поканата са предвидени 7 млрд. евро за проекти, насочени към изграждане на нова и модернизиране на съществуваща транспортна инфраструктура

В периода 7 - 8 юни 2023 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия, се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) „Рейнско-Дунавски“ и „Ориент/Източно-Средиземноморски“.

Между Министерството на транспорта и съобщенията и Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) е подписано споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „По-добро управление и изпълнение на TEN-T в България“ (акроним 21-BG-TC-BMICTB). 

На 29 септември 2022 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия, се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) „Рейнско-Дунавски“ и „Ориент/Източно-Средиземноморски“.

В периода 28 – 30 юни 2022 г. в гр. Лион, Франция, ще се проведе годишното мероприятие Дни на свързване на Европа (Connecting Europe Days).

Европейската комисия извършва оценка на редица законодателни актове, отнасящи се до достъпа до пазара на транспортни услуги по вътрешни водни пътища и до функционирането му. С помощта на тази оценка следва да се определи дали законодателството е годно да изпълнява предназначението си и дали е в подкрепа на гладкото и правилно функциониране на вътрешния пазар. В този контекст се провежда обществена консултация за събиране на мнения и сведения от заинтересованите лица.

На 14 декември 2021 г. Европейската комисия разпространи Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа, за изменение на Регламент (ЕС) 2021/1153 и Регламент (ЕС) № 913/2010 и отмяна на Регламент (ЕС) 1315/2013.

В периода 24-26 ноември 2021 г., във видеоконферентен формат, се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) „Рейнско-Дунавски“ (24 ноември), „Ориент/Източно-Средиземноморски“ (25 ноември), хоризонталният приоритет

На 24 ноември 2021 г. ще се проведат четиринадесето заседание на работната група за пристанища и вътрешни водни пътища  и шестнадесетото заседание на форума на коридор от основната трансевропейска транспортна мрежа "Рейнско-Дунавски". Работната група ще обсъди развитието на европейската политика по отношение на транспорта по вътрешни водни пътища, инфраструктурата за алтернативни горива, подготовката на проект FAIRway 2, както и пректите и проектните идеи, финансирани и планирани за изпълнение по Механизма за свързване на Европа.

На 25 ноември 2021 г. ще се проведе шестнадесетото заседание на форума на коридор от основната трансевропейска транспортна мрежа "Ориент/Източно-Средиземноморски". Мероприятието ще бъде председателствано от г-н Матю Грош, Европейски координатор, и участие в него ще вземат, освен представители на държавите от коридора, представители на Европйска комисия и консултантите оказващи експертна и техническа подкрепа. Сред темите включени в дневния ред са:

На 26 ноември 2021 г. предстои да се проведе поредното заседание на форума за морски магистрали, организиран от европейския координатор проф. Курт Бодевиг. Ще бъдат обсъдени различни теми и ще бъде потърсена гледната точка на заинтересованите страни по отношение на Подробния план за изпълнение на морските магистрали за 2022 г. Планирани са следните презентации:

Списъците от проекти за всеки от коридорите от основната Трансевропейска транспортна мрежа се изготвят от екип консултанти, наети от Европейската комисия, в сътрудничество с държавите членки. Мерките, поадащи в документите следва да допринасят за развитие на инфраструктурата и подобряване на оперирането на транспортните обекти, попадащи в съответния коридор. Списъците се актуализират регулярно на всеки шест месеца и подпомагат координираното изграждане на коридорите и обмента на информация между заинтересованите страни.

Публикуваната версия е актуална към 30 септември 2021 г.

На 6 септември 2021 г., във видеоконферентен формат, се проведе седемнадесетото редовно заседание на Комитета за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), председателстван от Европейската комисия. В рамките на срещата бяха обсъдени различни аспекти на предстоящата актуализация на насоките за развитие на TEN-T.

От 1 януари 2021 г. по отношение на коридорите от основната Трансевропейска транспортна мрежа ще се прилага Регламент (ЕС) 2021/1153 на Европейския Парламент и на Съвета от 7 юли 2021 година за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014.

На 11 юни 2021 г., във видеоконферентен формат, се проведе семинар, посветен на коридор от основната трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“. В рамките на събитието бяха обсъдени актуализацията и мониторинга на изпълнението на списъка с проекти, допринасящи за реализацията на коридора и времето за търговско обслужване в железопътния транспорт.

В периода 19-24 март 2021 г., във видеоконферентен формат, се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) „Ориент/Източно-Средиземноморски“ (23 март) и „Рейнско-Дунавски“ (24 март), хоризонталният приоритет „Морски магистрали“ (19 март), както и среща на смесената работната група за пристанищата и вътрешните водни пътища към коридор „Рейнско-Дунавски“ (24 март).