Европейско законодателство

на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива

на Комисията от 17 ноември 2017 г. за допълване на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на зарядните точки за моторни превозни средства от категория L, бреговото електрозахранване на плавателни съдове за вътрешните водни пътища и точките за зареждане с втечнен природен газ за водния транспорт, както и за изменение на посочената директива по отношение на свързващите устройства за зареждане на моторни превозни средства с газообразен водород

на Комисията от 13 август 2019 г. за допълване и изменение на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на зарядните точки за моторни превозни средства от категория L, бреговото електрозахранване на плавателни съдове за вътрешните водни пътища, снабдяването на автомобилния транспорт с водород и снабдяването на автомобилния и водния транспорт с природен газ, както и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) 2018/674 на Комисията

относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията в съответствие с Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива COM(2019) 598 final

на Комисията от 17 май 2018 г. относно обща методика за сравняването на цените на алтернативните горива за единица в съответствие с Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

на Комисията от 18 юни 2020 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/732 по отношение на отлагането на датата на прилагането му