Електронни съобщения

Политиката в областта на електронните съобщения има за цел да създаде среда, благоприятна за инвестиции, конкуренция, иновации и справедливо предоставяне на електронни съобщителни услуги, за да отговори на нуждите както на потребителите, така и на бизнеса. Осигуряването на подходящи условия за развитие на пазара на електронни съобщителни мрежи и услуги ще спомогне за ефективната работа на електронната комуникационна инфраструктура, ускоряване на цифровата трансформация, защита на интересите на потребителите, като същевременно се гарантира равностоен достъп до разнообразни висококачествени услуги.