Вие сте тук

Национални политики

26.07.2022

В изпълнение на чл. 9 от Договора между Държавата и НК „Железопътна инфраструктура” за осигуряване на дългосрочно планиране и финансиране на дейностите по изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура, е разработена Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2022 г.

Одобрена е Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2022 г.
21.07.2022

На 20 юли 2022 г. Правителството одобри Национален план за развитие на комбинирания транспорт на Република България до 2030 година. Документът включва пакет от мерки за стимулиране на комбинирания транспорт, индикативен бюджет и потенциални източници за финансиране на заложените политики.

Национален план за развитие на комбинирания транспорт на Република България до 2030 г.
23.06.2022
Одобрен Първи Доклад по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда при прилагането на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г., за периода 23.06.2017 г. – 31.12.2019 г.
16.03.2022

В изпълнение на стратегическата рамка по безопасност на движението по пътищата е подготвен Секторен план за действие на МТС и ИА „Автомобилна администрация“ за безопасност на движението по пътищата за 2022 г.

Секторен план за действие на МТС и ИА „Автомобилна администрация“ за 2022 г.
17.09.2021

В изпълнение на критериите на благоприятстващото условие „Цялостно планиране на транспорта на подходящото равнище“ на Европейската комисия за Европейските структурни и инвестиционни фондове в периода 2021 – 2027 г. в сектор „Транспорт“ и Споразумението за партньорство на Република България, в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се разработва Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година (НПРКТРБ – 2030 г.)

Становище по екологична оценка на проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година
30.06.2021

С Решение на Министерския съвет № 368 от 25 юни 2019 г. е одобрен списък с действия, отговорни институции и срокове за изпълнение на хоризонталните и тематичните отключващи условия за усвояването на средствата от ЕС за програмен период 2021 – 2027 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е определено като отговорна административна структура за изпълнението на тематичното отключващо условие „Цялостно планиране на транспорта на подходящото равнище“.

Инвестиционна програма за изпълнение на условията за усвояване на средствата от европейските фондове за периода 2021 – 2027 г.
19.05.2021

В изпълнение на чл. 9 от Договора между Държавата и НК „Железопътна инфраструктура” за осигуряване на дългосрочно планиране и финансиране на дейностите по изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура.

Одобрена е Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2021 г.
07.04.2021

В изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021 – 2030 г. и План за действие 2021 – 2023 г., приети с Решение № 775/26.10.2020 г. на Министерския съвет, в МТИТС са разработени Секторна стратегия на МТИТС за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021 – 2030 г. и Секторен план за действие на МТИТС и ИА „Автомобилна администрация“ за 2021 г.

Секторна стратегия на МТИТС за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021 – 2030 г. и Секторен план за действие на МТИТС и ИА „Автомобилна администрация“ за 2021 г.
08.02.2021

В съответствие с разпоредбите на чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт, пред 2020 година беше разработен нов Петгодишен договор за дългосрочно планиране и финансиране на дейностите по изграждане, поддържане, развитие и експлоатация на железопътната инфраструктура. Договорът е сключен на 20 януари 2021 г., а страни по него са държавата, представлявана от министъра на финансите и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и НК „Железопътна инфраструктура“.

Сключен е Договор между държавата и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за осигуряване на дългосрочно планиране и финансиране на дейностите по изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура, за периода 2021 – 2025 г.
01.06.2020

Програмата за развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура 2020 – 2024 г. е разработена в изпълнение на разпоредбите на чл. 9, ал. 1 и ал. 3 от Договора между Държавата и НК „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) за осигуряване на дългосрочно планиране и финансиране на дейностите по изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура и е публикувана в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 1 от Директива 2012/34 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство.

10.04.2019

Програмата за развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура 2019 – 2023 г. е разработена в изпълнение на разпоредбите на чл. 9, ал. 1 и ал. 3 от Договора между Държавата и НК „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) за осигуряване на дългосрочно планиране и финансиране на дейностите по изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура и е публикувана в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 1 от Директива 2012/34 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство.

Програма за развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура 2019 – 2023 г.
12.11.2018

В рамките на проведена среща днес, 12 ноември 2018 г., в сградата на НКЖИ, представители на Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ (INEA) към Европейската комисия, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - контролен орган на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) за България и бенефициентите обсъдиха транспортните проекти, финансирани от Механизма за свързана Европа в периода 2014-2020.

МТИТС, НКЖИ и представители на Европейската комисия обсъдиха транспортните проекти, финансирани по Механизма за свързване на Европа
22.06.2017

Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. е одобрена с Решение № 336/23.06.2017 г. на Министерския съвет.

Стратегията очертава основните насоки за развитие на националната транспортна система в периода до 2030 г.

Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. e разработена при спазване на принципите на последователност, приемственост и синергия с националните и европейски стратегически документи.

Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.
01.06.2017

В съответствие с Предварителните условия на Европейската комисия за Европейските структурни и инвестиционни фондове в периода 2014 – 2020 г. в сектор „Транспорт“ и Споразумението за партньорство на Република България, в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се разработва Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.

Разработването на стратегията се финансира от Приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Становище по екологична оценка на проект на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.
03.05.2017

В съответствие с Предварителните условия на Европейската комисия за Европейските структурни и инвестиционни фондове в периода 2014 – 2020 г. в сектор „Транспорт“ и Споразумението за партньорство на Република България, в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се разработва Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.

Разработването на стратегията се финансирана от Приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Екологична оценка на проект на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.
21.02.2017

В съответствие с Предварителните условия на Европейската комисия за Европейските структурни и инвестиционни фондове в периода 2014 – 2020 г. в сектор „Транспорт“ и Споразумението за партньорство на Република България, в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се разработва Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.

Разработването на стратегията се финансирана от Приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.
18.11.2016

Програмата за развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура 2017 – 2021 г. е разработена в изпълнение на разпоредбите на чл. 9, ал. 1 и ал. 3 от Договора между Държавата и НК „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) за осигуряване на дългосрочно планиране и финансиране на дейностите по изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура и е публикувана в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 1 от Директива 2012/34 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 2017 – 2021 Г.
15.06.2012

Настоящият доклад е разработен от експерти от Дирекция „Национална транспортна политика” при Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), в изпълнение на разпореждане на министър-председателя на Република България до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

11.05.2010

В периода август-ноември 2009 г. екипът на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията разработи проект на Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.

След проведено обществено обсъждане и съгласувателна процедура съгласно изискванията на Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация, стратегическият документ беше приет на заседание на Министерския съвет на 7.04.2010 г. с Протокол № 13.

Subscribe to Национални политики