Съвет по националния радиочестотен спектър

Дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър е възложена и регламентирана чрез Закона за електронните съобщения. Съветът изготвя и провежда държавната политика по планиране и разпределение на честотния ресурс. Широкото участие на заинтересованите държавните институции гарантира ефективно използване на радиочестотния спектър в интерес на гражданите, предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, другите граждански ползватели и националната сигурност.

Обн. ДВ. бр.60 от 9 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.69 от 6 Август 2004г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.16 от 21 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 25 Септември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 5 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 23 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 6 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 5 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 20 Април 2021г., изм. ДВ. бр.25 от 17 Март 2023г.

Контакти

ТЕОДОРА ПАСАРЕЛСКА,
Организационен секретар на СНРЧС
Държавен експерт в Дирекция „Съобщения", МТИТС
ул. Дякон Игнатий № 9, София 1000
Тел.: + 359 2 9409 267