Подзаконови актове - Съобщения

Приета с ПМС № 90 от 19.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г., в сила от 13.06.2016 г., изм. и доп., бр. 87 от 31.10.2017 г., в сила от 31.10.2017 г., бр. 103 от 12.12.2023 г., в сила от 28.12.2024 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн. ДВ. бр. 93 от 17.11.2006 г., изм. и доп. ДВ. бр. 11 от 7.02.2012 г., бр. 37 от 17.05.2016 г., бр. 64 от 13.08.2019 г., бр.103 от 4.12.2020 г., бр.8 от 26.01.2024 г.

Приета с ПМС № 248 от 30.08.2011 г., обн., ДВ, бр. 70 от 9.09.2011 г., в сила от 9.09.2011 г., изм. и доп., бр. 29 от 9.04.2021 г.

Приета с ПМС 374 от 29.12.2011 г., обн., ДВ, бр. 107 от 31.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм. и доп., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., бр. 27 от 25.03.2014 г., в сила от 25.03.2014 г., бр. 27 от 14.04.2015 г., в сила от 1.01.2015 г., бр. 7 от 26.01.2016 г., в сила от 26.01.2016 г., бр. 3 от 10.01.2017 г., в сила от 10.01.2017 г., бр. 70 от 24.08.2018 г., в сила от 24.08.2018 г., изм. и доп., бр. 30 от 31.03.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., бр. 30 от 4.04.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на електронното управление, oбн., ДВ, бр. 29 от 31.03.2023 г.

Приета с ПМС № 36 от 10.03.2023 г., обн., ДВ, бр. 24 от 17.03.2023 г.

Приета с Решение № 400 от 24.11.2022 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, обн., ДВ, бр. 97 от 6.12.2022 г.

Издадена от председателя на КРС, обн., ДВ, бр. 64 от 17.08.2010 г.,в сила от 17.08.2010 г., изм. и доп., бр. 12 от 8.02.2011 г., в сила от 10.03.2011 г., бр. 74 от 28.09.2012 г., в сила от 28.09.2012 г., бр. 28 от 28.03.2014 г., в сила от 1.04.2014 г., бр. 91 от 24.11.2015 г., в сила от 24.11.2015 г., бр. 10 от 1.02.2019 г., изм., бр. 36 от 3.05.2019 г., бр. 20 от 10.03.2020 г., в сила от 10.03.2020 г., изм. и доп., бр. 64 от 3.08.2021 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 90 от 15.11.2011 г., изм. и доп., бр. 78 от 4.10.2019 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, oбн., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 23.01.2020 г.

Издадена от председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2008 г., изм., бр. 38 от 21.05.2010 г., изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г.