Въпроси и отговори WiFi4EU

Често задавани въпроси за инициативата WiFi4EU

Предстоящо отваряне на конкурс 4 април 2019 г. в 14:00 часа българско време.

Предстоящо отваряне на конкурс на 7 ноември 2018 г. в 14:00 часа българско време.

Актуална информация към 23 август 2018 г.

Прекратяване на първи конкурс

Обновена информация към 18 май 2018 г.

Европейските граждани скоро ще се възползват от инициативата WiFi4EU за изграждането на безплатен обществен безжичен достъп до интернет в целия ЕС — на площади, в паркове, градски зали, библиотеки и други обществени места.

На 20 март 2018 г. в Брюксел българският комисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел  обяви откриването на специалния портал за кандидатстване по инициативата за безплатен интернет на обществени места WiFi4EU.eu.

Регистрацията от страна на българските общини стартира с голям интерес, въпреки че те имат 56 дни да попълнят своите данни. Първият конкурс по инициативата ще отвори на

15 май 2018 . в 14:00 (централноевропейско време).

За първия конкурс допустими кандидати са общините и асоциациите от общини. За България е прието разделението на 265 общини.  Възможност за регистрация имат и инсталационни компании. В рамките на първия конкурс Европейската комисия ще раздаде първите 1000 ваучера за населени места в целия ЕС.

На първия етап - подаване на заявления, не се изисква общините да имат подготвено проектно предложение за изграждане на бъдещите безжични мрежи. Във формуляра за кандидатстване ще се попълва само обща информация за общината – като наименование, адрес, лице за контакт, електронна поща и т.н. Формулярът е максимално опростен и може да се попълва на всички официални езици в ЕС. Европейската комисия ще извърши своята селекция на база времето на подаване на формулярите за участие, отчитайки географския принцип. За всяка страна членка се предвижда да бъдат финансирани минимум 15 общини.

За да се гарантира своевременно получаване на актуална информация по инициативата от общините, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията дава възможност за определяне на лице за контакт от съответната община с данни за служител, длъжност, електронна поща и телефон.  Данните могат да се изпращат на г-жа Христина Добрева - hdobreva@mtitc.governmet.bg, тел. 029409283.

Работната програма 2017 за сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа е актуализирана и достъпна на адрес: https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/c_2017_7732_f1_annex_en_v4_p1_954895.pdf.

На 1 ноември 2017 г. в Официалния вестник на ЕС беше публикуван Регламент (ЕС) 2017/1953 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности.

Регламент (ЕС) 2017/1953 BG Регламент (ЕС) 2017/1953 EN

На 9.10. 2017 г. инициативата беше одобрена от Съвета на ЕС.

На 12 септември 2017 г. Европейският парламент одобри разпространението на безплатен безжичен интернет на хиляди обществени места. Резолюцията беше приета с 582 гласа "за" срещу 98 "против", 9 "въздържал се".

На 29 май 2017 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха политическо съгласие относно инициативата WiFi4EU и нейното финансиране. То предвижда трите институции да работят заедно за осигуряването на финансиране в размер на 120 млн. евро за изграждането на безжични горещи точки в 6000 до 8000 общини из целия ЕС до 2020 г.

1. Кой ще има полза от WiFi4EU?

Финансирането по WiFi4EU ще се отпуска, отчитайки географския баланс, така че високоскоростните връзки да са от полза, както за жителите на отделните населени места в ЕС, така и за техните посетители. Според оценките до 2020 г. от схемата WiFi4EU ще се възползват между 6000 и 8000 местни общности. Инициативата WiFi4EU е предназначена за граждани и посетители на ЕС, които ще имат безплатен достъп до безжичен интернет на обществени места, като паркове, площади, обществени сгради, библиотеки или здравни центрове на територията на Съюза. Wi-Fi точките за достъп могат да бъдат инсталирани от общината и дружеството за инсталиране на WiFi, като се използва ваучер от ЕС.

2. Кой може да кандидатства?

Схемата WiFi4EU ще бъде отворена за организации от обществения сектор, като общини, обществени библиотеки, болници и т.н.

В схемата WiFi4EU ще могат да участват органи от публичния сектор на държавите от ЕС и участващите страни от ЕИП — Норвегия и Исландия. В първия конкурс ще могат да кандидатстват само общини (или еквивалентни местни администрации) и асоциации, състоящи се от общини. Списъкът на допустимите кандидати е договорен с всяка една от страните членки и ще бъде предоставен за справка на общините или асоциациите, за да проверяват дали отговарят на условията за регистрация / кандидатстване. Асоциации, състоящи се от общини, могат да регистрират няколко общини, но ще трябва да изпратят поотделно окончателната кандидатура на всяка община, включена в тяхната регистрация. Всеки ваучер се предоставя на отделна община в качеството на бенефициер. Всяка община има право само на един ваучер за целия период на инициативата. Поради това общини, избрани да получат ваучери в рамките на даден конкурс, не могат да кандидатстват за следващи покани, докато общини, които са кандидатствали и не са получили ваучер, могат да опитат отново, ако има следващ конкурс.

Местата, на които ще бъдат изградени горещи точки в рамките на инициативата зависят от бенефициерите (например местните власти). Това могат да бъдат железопътни гари, паркове, библиотеки или всякакви други обществени места.

Освен това инициативата е отворена и за съществуващите обществени мрежи — ако желаят, местните власти могат да обединят своите мрежи с тази на WiFi4EU. Това ще осигури на съществуващите обществени мрежи единна система за удостоверяване на разпознаването на крайните потребители, които, след първото си свързване, ще могат да се свързват автоматично към същата гореща точка или към всяка друга гореща точка WiFi4EU в Европа.

3. Как може да кандидатства дадена община?

Общините могат да се регистрират на www.wifi4eu.eu по всяко време, като попълнят опростен формуляр за регистрация. За регистрирането на община е необходим профил в EU login.

Порталът WiFi4EU също така дава възможност на доставчиците да се регистрират и да посочат къде (тоест в кои държави и региони) могат да предоставят услугите си, така че бенефициерите да могат да използват съставения списък за целите на своите обществени поръчки.

Второ, общините трябва да кандидатстват (чрез щракване върху бутона „Кандидатстване за ваучер“ на страницата „Моята кандидатура“), след като конкурсът е отворен.

4. Каква информация ще бъде необходима за регистрацията преди отварянето на конкурса?

Общините ще могат да се регистрират направо на портала, като предоставят основна информация за себе си. Те ще трябва да предоставят и координати за връзка със свой представител.

Когато се регистрирате като община  е необходима следната информация (тя няма да бъде оповестявана публично, с изключение на наименованието на регистрираната община):

 • Държава и вид на организацията, която ще бъде регистрирана (община или сдружение на общини)
 • Информация за общината
  • Наименование на общината
  • Официален адрес, номер, пощенски код
 • Информация за законния представител
  • Име и фамилия
  • Електронен адрес
 • Информация за лицето за контакти, ако то е различно от законния представител
  • Име и фамилия
  • Адрес, номер, пощенски код

Процесът на регистрация ще бъде опростен, така че всички общини да могат да кандидатстват на избрания от тях език без необходимост от посредник.

От общините НЯМА да се изисква да включват технически проект или документация за Wi-Fi мрежата, която ще бъде инсталирана. Те също така НЯМА да имат нужда от предварителна оценка на разходите от доставчик, за да могат да кандидатстват за ваучер.

Допълнителни документи

За да кандидатствате ще трябва да предоставите и  следните придружаващи документи към своята регистрация:

 • Подписано сканирано копие от удостоверението за съгласие за кандидатстване и копие от документ за самоличност на кмета/ръководителя на общината (напр. лична карта, паспорт)
 • документ, който удостоверява, че законният представител представлява общината (например акт за номиниране)
 • ако законният представител на общината иска да упълномощи някого да подпише споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по схемата WiFi4EU от името на общината, това лице трябва да бъде посочено на портала като лице за контакти с общината. В такъв случай общината ще трябва да предостави:
  • копие на личната карта/паспорта на лицето за контакти, както и
  • формуляр за пълномощно, подписан както от кмета/ръководителя на общината, така и от упълномощеното лице. Образец на такъв формуляр ще бъде предоставен скоро в рубриката „Често задавани въпроси“.

Документите ще трябва да бъдат качени като отделни файлове на портала WiFi4EU на страницата „Моят профил“, като се използва подходящ формат (.pdf, .png или .jpg). Тази функция ще бъде достъпна скоро. Комисията ще изпрати съобщения по електронна поща до всички регистрирани общини преди 15 май с искане за качване на всички посочени по-горе документи.

Моля, имайте предвид, че общините няма да могат да кандидатстват за ваучер, преди да предоставят всички горепосочени придружаващи документи. 

5. Кога ще започне регистрацията?

Порталът за регистрация ще бъде отворен през март. Регистрацията ще продължи 6—8 седмици, за да могат общините да разполагат с достатъчно време за регистрация преди отправянето на конкурса.

6. Кога може да се кандидатства за ваучер?

След като конкурсът бъде отворен, регистрираните общини ще могат да изпратят кандидатура си за ваучер на същия портал. Това ще става с натискане на бутона „Изпращане“.

Датата на конкурса е обявена на портала за регистрация, където  има часовник, отброяващ оставащото време до 15 май 2018 г. - 14:00 часа българско време.

7. Как ще бъдат избирани получателите на ваучери?

Общините ще бъдат избирани по реда на подаване на кандидатурите (въз основа на датата и часа на изпращането на техните кандидатури, а НЕ на регистрацията им). В рамките на първия конкурс ще бъдат раздадени минимум 15 ваучера за всяка държава. Броят на ваучерите за всяка държава не може да надхвърля 8 % от бюджета на първия конкурс.

8. Каква е стойността на един ваучер?

Стойността на един ваучер е 15 000 евро.

9. Получих ваучер. Какво следва оттук нататък?

Бенефициерът трябва да осигури завършване на инсталирането и пускане в експлоатация на Wi-Fi точката за достъп в срок от година и половина след получаване на ваучера по схемата WiFi4EU. В рамките на този период бенефициерът може да конкретизира проекта си и да избере дружество за инсталиране на Wi-Fi, което да завърши инсталирането.

Всеки бенефициер ще сключи договор с доставчик/доставчици по свой избор за инсталиране на безжичното оборудване (в съответствие с правилата за обществените поръчки). Комисията няма да се намесва в договорните отношения на бенефициерите с техните доставчици. Доставчиците могат да се регистрират на портала по всяко време, но трябва да го направят най-късно, когато даден бенефициер е сключил договор с тях като доставчик.

Бенефициерите ще изберат центровете на обществения живот, където ще бъдат инсталирани WiFi4EU точките за достъп. Те ще бъдат инсталирани в райони, където не се предлага безплатна безжична връзка.

Бенефициерите също така ще бъдат свободни да избират интернет доставчика си, като не е задължително той да бъде същият като доставчика на Wi-Fi/дружеството за инсталиране на WiFi. С абонамента за високоскоростна широколентова връзка трябва да се осигурява висококачествен интернет на потребителите. Бенефициерът трябва да сключи договор за такъв абонамент за срок от поне 3 години.

10. Какво ще се финансира с ваучера от ЕС?

ЕС ще финансира разходите за оборудване и инсталиране на точките за достъп до безжичен интернет, а бенефициерите ще плащат за осигуряването на интернет връзка (абонамент за интернет), поддръжката и експлоатацията на оборудването за период от поне 3 години.

Всички разходи във връзка с тръжната процедура (включително изготвянето на параметрите за оценка) не се покриват от ваучера. Всички разходи във връзка с изграждането на мрежата за пренос на интернет не се покриват от ваучера. Всички разходи за допълнително оборудване, което не е свързано специално с Wi-Fi точките за достъп (станции за зареждане, улично оборудване и пр.), не се покриват от ваучера и са за сметка на общините.

11. Как се осребрява ваучерът?

За да се гарантира правилното осребряване на ваучера, доставчикът ще трябва да се регистрира на портала WiFi4EU и да предостави информация за себе си (лице за контакти, координати за връзка, географски обхват на дейностите и данни за банковата сметка).

Както доставчикът, така и бенефициерът ще трябва да потвърдят, че местната мрежа е инсталирана и функционира. След като чрез проверка се установи, че местната мрежа работи (дистанционен мониторинг), плащането ще бъде задействано.

След това доставчикът ще може да получи паричната стойност на ваучера от Европейската комисия, а сумите, които не са покрити от ваучера или надвишават неговата стойност, ще бъде заплатени от бенефициера.

12. Каква е валидността на ваучера?

Ваучерът е валиден 18 месеца. След този период срокът на ваучера изтича и той не може да бъде осребрен. По тази причина мрежата трябва да бъде изградена и пусната в експлоатация в рамките на 18 месеца. 

13. Една община е получила ваучер. Какви са нейните отговорности?

Wi-Fi точката за достъп трябва да бъде инсталирана, като се използва ваучерът. Общините или други обществени органи са отговорни за финансирането на абонамента за интернет и поддръжката на оборудването, за да се предлага безплатен и висококачествен безжичен достъп до интернет за всички граждани и посетители за период от поне 3 години.

Бенефициерите трябва да използват общата визуална идентичност, която ще бъде предоставена от Комисията, и да публикуват връзки към съответните онлайн инструменти.

14. Може ли разходите за проекта да надхвърлят осигуреното с ваучера финансиране?

Бенефициерите могат да използват ваучера по схемата WiFi4EU за частично финансиране на проекти с по-висока стойност. В такъв случай въпросът за всички разходи за оборудване и инсталиране, които надвишават стойността на ваучера, ще бъде уреден в договора между доставчика и бенефициера

15. Каква скорост трябва да предоставят мрежите в рамките на WiFi4EU?

Wi-Fi мрежата трябва да може да осигури на потребителите интернет връзка с високо качество. Общините трябва да изберат най-добрата достъпна оферта за масова употреба в съответния район, като във всички случаи скоростта трябва да бъде поне 30Mbps. Скоростта на мрежата за пренос на данни трябва да бъде най-малко еквивалентна на скоростта на връзката, използвана от общината за вътрешни нужди. Комисията ще следи от разстояние какво е качеството на връзката във всички WiFi4EU точки за достъп.

16. Как може да се регистрира дружество за инсталиране на Wi-Fi?

Дружествата за инсталиране на WiFi могат да се регистрират в специален раздел на портала WiFi4EU. Те ще трябва да предоставят следната информация:

 • Информация за дружеството
  • Наименование на дружеството
  • Официален адрес, град, пощенски код и държава
  • Номер по ДДС
  • Уебсайт на дружеството (незадължително)
  • Бизнес идентификационен код (BIC) и международен номер на банкова сметка (IBAN)
 • Информация за географския район (държави или региони в държава), в който работи дружеството
 • Информация за лицето за контакти
  • Име и фамилия
  • Код на държавата и телефонен номер
  • Електронен адрес

Дружествата за инсталиране на WiFi могат да се регистрират на портала по всяко време, но трябва да го направят най-късно, когато избрана община е сключила договор с тях като доставчик. Целта е да се гарантира, че те могат да осребрят ваучера, когато приключат с инсталирането. Дружествата за инсталиране на WiFi не трябва да кандидатстват за ваучер, който да осребрят. Те трябва да се регистрират на портала и да сключат договор за услуга с избрана община.

17. Ваучерът покрива ли разходите за Данък добавена стойност?

Ваучерът може да покрие разходите за ДДС, освен ако бенефициерът е данъчно незадължено лице (съгласно определението в Директива 2006/112/ЕО или ако ДДС може да му бъде възстановен по силата на националното законодателство (приложимо законодателство за ДДС).

18. Възможно ли е да бъдат свързани няколко центъра на обществения живот?

Да. Възможно е няколко центъра на обществен живот да бъдат свързани с една мрежа (единен портал за достъп) или с няколко мрежи (различни портали за достъп). Ако разходите за оборудване и инсталиране надхвърлят стойността на ваучера, допълнителните разходи трябва да бъдат покрити от общината или други национални/регионални източници на финансиране.

19. Необходимо ли е интернет връзката (абонаментът за интернет) да бъде използвана само за WiFi4EU мрежата?

Ако бъде гарантиран достъпът на потребителите до висококачествен интернет по всяко време — и ако условията на схемата са спазени — общината може да реши дали да ограничи използването на връзката само за WiFi4EU мрежата или да я използва и за други услуги/мрежи.

20. Може ли община да повери изграждането на мрежата на няколко трети страни и поради това да поиска ваучерът да бъде поделен между няколко дружества?

Не. Ваучерите по схемата WiFi4EU покриват само покупката на оборудване за WiFi точките за достъп и тяхното инсталиране.  Стойността на ваучера ще бъде заплатена на едно-единствено дружество, посочено от общината като нейно дружество за инсталиране на Wi-Fi.

21. Какво е безплатен достъп?

Реклами на портала за достъп, които представляват източник на доходи за общината, или задължението за крайните потребители да купят някакъв продукт или услуга, за да получат достъп до мрежата, няма да бъдат смятани за безплатен достъп по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/1953. 

Както е посочено в съображение (4) от посочения регламент, услугата, предоставяна от точките за достъп в рамките на WiFi4EU, трябва да бъде безплатна, тоест да се предоставя без насрещно възнаграждение, независимо дали чрез пряко плащане или други видове престации, като например търговска реклама или предоставяне на лични данни за търговски цели през първите три години. 

22. Ще могат ли съществуващи публични WiFi мрежи да се присъединят към инициативата WiFi4EU?

Съществуващи публични WiFi мрежи ще могат да се присъединят към инициативата WiFi4EU, ако отговарят на условията, които ще бъдат определени, включително някои технически спецификации, с цел да не се променят основните функции на WiFi4EU, като предоставяне на достъп безплатно и без дискриминационни условия и изпълнение на някои специфични за тази схема изисквания и технически условия.

Също така ще е възможно съществуващи мрежи да се присъединят към инициативата WiFi4EU дори без да използват ваучери. Работим за намиране на подходящи решения за различните ситуации, които могат да възникнат.

23. Какъв е бюджетът на WiFi4EU?

Съгласно с предложението на Европейската комисия от миналата година общият бюджет възлиза на 120 милиона евро. Той бе одобрен и от трите институции, при условие че бъдат завършени преговорите по Многогодишната финансова рамка и бюджетната процедура.

24. Откъде ще дойдат тези средства?

Финансирането ще се осигури по „Механизма за свързване на Европа“ (МСЕ — раздел „Телекомуникации“).

При преразглеждането на Многогодишната финансова рамка се очаква инициативата Wifi4EU да бъде допълнително подкрепена с 25—50 милиона евро освен средствата по МСЕ.

Източник: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-questions-and-answers

25. На какъв език ще се попълва формуляра за кандидатстване от общините?

Порталът ще работи на всички официални езици на ЕС. След пускането на портала в средата на март 2018 г. ще стане ясно дали самият формуляр за кандидатстване ще е достъпен и на български език.

26. Къде може да намерите качена информация на сайта на МТИТС относно проведения информационен ден през август 2017 г. за инициативата WiFi4EU?

Повече информация за проведения информационен ден, както и презентациите от събитието може да намерите тук:

 

27. Съществуват ли някакви защитни елементи във връзка с мрежите в рамките на WiFi4EU?

Някои защитни елементи ще бъдат част от техническите спецификации на оборудването и ще бъдат посочени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. В крайна сметка бенефициерите (общините) ще носят отговорност за управлението на всяка WiFi4EU мрежа на местно равнище и поради това те ще определят настройките за сигурност — в съответствие с правото на ЕС и националното право.

Въпреки че през началната фаза няма да се изисква публичните точки за достъп по схемата WiFi4EU да бъдат криптирани, през втората фаза (от 2019 г. нататък) ще бъде създадена обща платформа за автентификация, която ще предоставя допълнителни защитни елементи за свързването на крайните потребители към мрежите и същевременно ще улеснява безпроблемното функциониране на роуминга между WiFi4EU точките за достъп на различни места.

28. Какви ще бъдат техническите изисквания за ИТ системите в рамките WiFi4EU?

Техническите спецификации на портала за достъп ще бъдат посочени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, подписано между бенефициерите (общините) и Комисията.

През началната фаза на програмата ще се изисква порталът за достъп да включва най-малко следните елементи:

 • интегриран фрагмент от Европейската комисия за мониторинг на работата на мрежата WiFi4EU (няма да се събират лични данни);
 • изискване за използване на марката WiFi4EU (WiFi4EU SSID).

Ще бъде необходимо преконфигуриране на местните Wi-Fi връзки, за да бъде достъпна роуминг функцията (обща платформа за автентификация) между различните местни мрежи в рамките на WiFi4EU, след като започне втората фаза.

29. Какви ще бъдат техническите изисквания за точките за достъп в рамките наWiFi4EU?

Техническите спецификации на оборудването ще бъдат посочени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, подписано между бенефициерите (общините) и Комисията.

Предвидени са изисквания точките за достъп да включват най-малко следните елементи:

 1. съвместимост с 802.11ac Wave I;
 2. поддръжка на 802.1x;
 3. капацитет за обслужване на поне 50 потребителя едновременно без влошаване на качеството на услугата;
 4. поне 2x2 MIMO (множество входни и изходни канали);
 5. съвместимост с Hotspot 2.0 (програма за сертифициране Passpoint на Wi-Fi Alliance).

Ако имате въпроси за ЕИТ и WiFi4EU, може да я изпратите чрез електронната форма.