НБРПВВЖТ в областта на разследване на авиационните събития

Дейност

Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт (НБРПВВЖТ) е създаден през януари 2020 г. на основание на изискванията на: Анекс 13 за разследване на авиационни произшествия и инциденти на Международната конвенция за гражданско въздухоплаване, Директива 94/56 на ЕС за фундаменталните принципи за разследване на авиационни произшествия и инциденти и Наредба № 13 за разследване на авиационни произшествия от 27.01.1999 г. на министъра на транспорта.

През 2020 г. е  прието Постановление  № 6 на Министерския съвет от 22 януари 2020 година за създаване на Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт и за приемане на правилник за дейността, структурата и организацията на националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

Основните функции в областта на разследване на авиационните събития:  след получаване на уведомление за възникнало събитие членът на управителния съвет на борда с компетентност за разследване на авиационни събития анализира информацията и класифицира събитието за предприемане на последващи действия.

Инспекторите:

 1. изпълняват функции по разследване на авиационни събития, докладване и публикуване на резултатите от разследването с оглед последващото им предотвратяване;
 2. прилагат система за докладване на авиационни събития, авиационни произшествия и инциденти;
 3. участват в работата на създадените комисии за разследване;
 4. изготвят електронна база данни за авиационните събития;
 5. изготвят и разпространяват информация за разследваните авиационни събития;
 6. анализират действията на физическите и на юридическите лица в областта на въздухоплаването и функционирането на въздухоплавателните средства, обектите и съоръженията, свързани с настъпилото събитие;
 7. имат право на достъп до всички въздухоплавателни средства, летища, летателни площадки, летищна обслужваща техника, аеронавигационни и други съоръжения, свързани с разследваното събитие, на територията на страната независимо от собствеността им;
 8. изискват обяснения от членовете на екипажа, от всички лица от администрации, авиационни оператори, летища, ръководство на въздушното движение и от организации за техническо обслужване и анализират функционирането на въздухоплавателните средства, оборудването, съоръженията и свързаните с настъпилото събитие полетни записващи устройства и обслужващ персонал;
 9. анализират информацията, събрана въз основа на разследваните събития, като правят писмени предписания за осигуряване безопасността на полетите;
 10. водят архив за проведените разследвания.
   
 • Поддържа система за задължително и доброволно докладване на авиационни събития - авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти;
 • Организира, участва и ръководи разследването във връзка с безопасността;
 • Съхранява документацията от разследванията и поддържа информационна база данни за авиационните събития;
 • Изготвя и разпространява годишен анализ и информационен бюлетин за авиационните събития;
 • При разследване на авиационни събития анализира действията на физическите и на юридическите лица в областта на въздухоплаването и функционирането на обектите и съоръженията, свързани с конкретното събитие;
 • Събира и анализира данни за авиационната безопасност в съответствие с чл. 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на съвета от 20 октомври 2010 г.

Основните цели на разследването на авиационни събития и от кого се извършва то са описани в чл. 142 на ЗГВ.

Понастоящем в областта на разследване на авиационните събития се включват 6 длъжности за специалисти в областта на въздухоплаването.

Основните задачи, по които работи НБРПВВЖТ в областта на разследване на авиационните събития са следните:

 1. Разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти и определяне на препоръки за безопасност;
 2. Превантивна дейност, насочена към подобряване на нивото на безопасност на полетите;
 3. Контрол върху разследваните от въздухоплавателните организации инциденти.

НБРПВВЖТ в областта на разследване на авиационните събития участва в реализиране на програма ECCAIRS - Въвеждане и поддържане на единна европейска система за събиране, обработка и анализ на данни за авиационни събития (European Co-ordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems – ECCAIRS).