Инспекторат

Адрес на инспектората на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

ул. "Дякон Игнатий" № 9 гр. София, 1000

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра на транспорта и съобщенията и осигурява изпълнението на контролните му функции, като осъществява административен контрол в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.