Инспекторат

Адрес на инспектората към министъра на транспорта и съобщенията:

гр.София, 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 9

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра на транспорта и съобщенията и осигурява изпълнението на контролните му функции, като осъществява административен контрол в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.