План за възстановяване и устойчивост

В изпълнение на Реформа 1 „Стратегическа рамка в транспорта“, в рамките на компонент „Транспортна свързаност“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, в периода 29 август 2023 г. – 30 януари 2024 г. е изготвена пазарна оценка за железопътния сектор, определяща обхвата на задължението за извършване на обществена услуга съгласно новия договор за обществена услуга за железопътен превоз

В изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Компонент: Транспортна свързаност,  Реформа 4: Осигуряване на ефективен достъп до интегриран обществен транспорт, в периодa 2 август – 4 декември 2023 г. беше подготвен анализ на системата за обществен транспорт в Република България и преглед на нейната нормативна уредба.

Министерството на транспорта и съобщенията на Република България отправя покана до всички заинтересовани пътнически железопътни оператори да заявят своя потенциален интерес от участие в процедура за сключване на Договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт.

Този кодекс определя правилата за етично поведение на служителите в държавната администрация и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и почтеност, както и да издигне престижа на държавната служба.

Решение за предоставяне на средства РД-08-401/29.09.2023 г. на одобрените кандидати, участвали в процедура BG-RRP-8.014 „Внедряване на Европейската система за управление на влаковете (ERTMS) на бордово оборудване на магистрални нулевоемисионни електрически локомотиви и нулевоемисионни електрически мотрисни влакове, които оперират по конвенционалната жп мрежа на Република България“.

в изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на анализ на законодателството в областта на обществения транспорт, който да отчита текущите слабости, да отчита добрите европейски практики от други страни в ЕС и да бъдат извършени консултации с администрация, бизнес, НПО, граждански организации, представляващи заинтересовани лица в областта на обществения транспорт“.

Министерство на транспорта и съобщенията, в качеството на структура за наблюдение и докладване на инвестиция C8.I2 „Бордово оборудване за Европейската система за управление на влаковете“, компонент „Устойчив транспорт“ от Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) публикува утвърдените насоки по процедура BG-RRP-8.015 „Внедряване на Европейската система за управление на влаковете (ERTMS) на бордово оборудване на магистрални нулевоемисионни електрически локомотиви и нулевоемисионни електрически мотрисни влакове, които оперират по конвенционалната жп мрежа на Република България“

Определения за престъпленията измама и корупция се съдържат в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред, транспонирана в българското законодателство с Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.

Министерство на транспорта и съобщенията, в качеството на структура за наблюдение и докладване на инвестиция C8.I2 „Бордово оборудване за Европейската система за управление на влаковете“, компонент „Устойчив транспорт“ от Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) публикува утвърдените насоки по процедура BG-RRP-8.014 „Внедряване на Европейската система за управление на влаковете (ERTMS) на бордово оборудване на магистрални нулевоемисионни електрически локомотиви и нулевоемисионни електрически мотрисни влакове, които оперират по конвенционалната жп мрежа на Република България“.

Министерство на транспорта и съобщенията, в качеството на структура за наблюдение и докладване на инвестиция C8.I2 „Бордово оборудване за Европейската система за управление на влаковете“, компонент „Устойчив транспорт“ от Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) публикува за обществено обсъждане проект на насоки по процедура BG-RRP-8.014 „Внедряване на Европейската система за управление на влаковете (ERTMS) на бордово оборудване на магистрални нулевоемисионни електрически локомотиви и нулевоемисионни електрически мотрисни влакове, които оперират по конвенционалната жп мрежа на

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г., изм. и доп., бр. 65 от 28.07.2023 г.

Предмет