Бенефициенти по Механизма за свързване на Европа

Национална компания „Железопътна инфраструктура“

Договорени са жп проекти на стойност над 350 млн. евро

Подписан е първия договор за проектиране и строителство с за участъка София – Елин Пелин. След 4 години трасето ще бъде завършено.
„Развитие на жп възел София: участък София - Волуяк“, обща стойност на проекта – над 104 млн. евро; Размер на БФП – над 76 млн. евро (73%).
„Развитие на жп възел Пловдив“, обща стойност на проекта – 72 млн. евро, финансиране от МСЕ 85 %, в размер на 61 млн. евро
„Модернизация на железопътната отсечка София – Елин Пелин“, обща стойност на проекта-около 68 млн. евро; Размер на БФП – около 58 млн. евро (85%)
„Модернизация на железопътния участък Костенец – Септември“ обща стойност на проекта над 178 млн. евро; Размер на БФП – над 151 млн. евро (85%).

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“

„FairWay Danube България“, обща стойност на проекта – над 7 млн. евро; размер на БФП – близо 6 млн. евро (85%).
Проектът е съвместна инициатива на България с Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия и Румъния.
В рамките на проекта ИАППД ще закупят проучвателен кораб, маркиращ кораб, 10 броя автоматични хидрометеорологични станции, които ще бъдат монтирани в трите най-критични места в общия българо-румънски участък на реката.

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД)

Sesar Deployment Programme Implementation 2015 – Cluster 3, обща стойност на проекта – 72 млн. евро, финансиране за България – малко над 2 млн. евро
България си партнира с още 13 държави, като целта на проекта е изпълнение на набор от интегрирани проекти, покриващи всички 6 функционалности на управление на въздушното движение;
ДП РВД участва в изпълнението на 2 дейности: „Изграждане на мрежа за сътрудничество, при управление на въздушното движение“ и „Изграждане на система за широкообхватно управление на обмяната на въздушна информация“

Държавно предприятие „Пристанищна инфрастуктура“

Проект „RIX COMMEX“, обща стойност на проекта – 26 501 194 евро, финансовото участие на България – 384 000 евро

В рамките на проекта участват 15 партньора от 13 различни европейски държави (Австрия, Белгия, Чехия, Германия, Франция, Унгария, Хърватия, Люксембург, Румъния, Холандия, Словакия, Сърбия и България) под координацията на австрийската речна администрация viadonau.

Целта му е да се разработи концепция за развитие на речните информационни услуги на ниво „коридор“, която да се приложи в различни участъци на реката.

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“

проект „ERTMS HIPPOPS“, който е одобрен за финансиране по „Общия пакет“ на Многогодишната работна програма за 2014 г. на Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“;
Стойност на проекта, в частта на ИАЖА е 100 000 EUR – 50% съфинансиране
Цел на проект „ERTMS HIPPOPS“ е опростяване и хармонизиране на процеса на въвеждане в експлоатация на Европейската система за управление на железопътния трафик (ERTMS). Проектът се изпълнява със съвместното участие на Националните органи по безопасност и Органите за оценка за съответствието на Италия, България, Франция и Белгия.