Разследване на морски произшествия и инциденти

Дейност

Разследването на морски произшествия и инциденти се извършва от разследващи инспектори, служители в Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

В областта на разследване на морски произшествия и инциденти с морски кораби, намиращи се във вътрешните водни пътища на Република България, и речни кораби, плаващи във вътрешните морски води и в териториалното море на Република България, морски произшествия и инциденти, засегнали кораб, плаващ под българско знаме, независимо от мястото на произшествието, както и морски произшествия и инциденти, засегнали други значими интереси на Република България, независимо от мястото на произшествието и знамето, под което плават засегнатите кораби, след получаване на уведомление за възникнало морско произшествие или инцидент членът на управителния съвет на борда с компетентност за разследване на морски произшествия и инциденти анализира информацията и класифицира събитието за предприемане на последващи действия.

Инспекторите по разследване на морски произшествия и инциденти:

  1. извършват разследване на произшествия и инциденти, като участват в назначена комисия за разследване;
  2. прилагат система за докладване при възникване на произшествия и инциденти;
  3. изготвят и разпространяват информация за морски произшествия и инциденти териториалното море на Република България, както и на произшествия и инциденти с морски кораби, намиращи се във вътрешните водни пътища на Република България, и речни кораби, плаващи във вътрешните морски води и в териториалното море на Република България;
  4. анализират действията на физическите и юридическите лица и функционирането на плавателните съдове и съоръженията, свързани с настъпило произшествие или инцидент;
  5. осъществяват контакти във връзка с разследването и осигуряват взаимодействие със съответните органи на страните - членки на Европейския съюз, или на страни извън него;
  6. ръководят се от препоръките на Международната морска организация и на Европейския съюз, заложени в техните актове, отнасящи се до разследването на морските произшествия и инциденти;
  7. уведомяват Международната морска организация и Европейската агенция за морска безопасност за възникналите произшествия и инциденти;
  8. имат право на пълен достъп до всички данни и информация, свързани с разследваното произшествие или инцидент, включително информация от засегнати корабособственици, оператори,  във връзка с разследваното произшествие или инцидент, както и да изискват и анализират обяснения от членове на екипажи, участвали в произшествието или инцидента;
  9. в окончателния си доклад от разследването правят препоръки по безопасността на корабоплаването, произтичащи от направените изводи при разследването на произшествието или инцидента;
  10. водят архив за възникналите произшествия и инциденти и проведените разследвания.

Независимото техническо разследване на произшествия не се извършва с намерение  за установяване на вина или търсене на отговорност и не следва да се използва, в случай на съдебен процес.