Връзки с обществеността и протокол

e-mail: press@mtc.government.bg

тел. 02/940 - 9753; 02/940 - 9792; 02/940 – 9200

Директор 

Десислава Терзийска 

e-mail: dterziyska@mtc.government.bg

Екип „Връзки с обществеността“

Костадин Вардев - главен експерт;
e-mail: kvardev@mtc.government.bg
Емилия Филчева - главен експерт;
е-mail: ephilcheva@mtc.government.bg
Ивет Петкова - главен експерт;
е-mail: ipetkova@mtc.government.bg
Ралица Брадварска - младши експерт;
е-mail: rbradvarska@mtc.government.bg
Пресиян Малчев - главен експерт;
е-mail: pmalchev@mtc.government.bg

Екип „Протокол“

Габриела Петрова - главен експерт;
е-mail: gpetrova@mtc.government.bg
Георги Стоянов - главен експерт;
е-mail: gstoyanov@mtc.government.bg