България изгражда Център за обмен на информация в морски сектор по модел за данни CISE

България ще изгради национална инфраструктура и доставка, инсталация и персонализация на графичен потребителски интерфейс за интегрирано морско наблюдение, позволяващи трансграничен и трансекторен обмен на информация в рамките на България и Европейския съюз, базирана на модела за данни CISE.

Платформата на национален CISE възел ще бъде изградена по проект „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMarS), базирано на обща среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment - CISE) за наблюдение на морската територия на ЕС - с акроним ИнБулМарС 2”.

Днес по време на работна среща в Бургас, организирана от Изпълнителна агенция „Морска администрация с партньорите по проект бе представен избраният изпълнител „СТЕМО” ООД.

Проектът стартира на 4 август 2020 г. и е с продължителност 30 месеца. Той се изпълнява по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., а бенефициент и водещ партньор по проекта е ИА „Морска администрация“.

Общият бюджет на проекта възлиза на 3 017 090 лв., от които 85% са предоставени от ЕС чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, а 15% са национално съфинансиране.

Партньори по проекта са: Български военноморски сили (ВМС), Изпълнителна агенция по Рибарство и аквакултури (ИАРА), Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП), Агенция „Митници“ (АМ), а Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) изпълнява ролята на наблюдател.