Две системи на ИААА преминаха успешно сертификационни одити по ISO

Главният управляващ директор на СЖС България Димитър Марикин връчи на изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация“ Георги Палагачев сертификати за успешно преминат одит на ISO 9001:2015 „Система за управление на качеството“ и БДС ISO 39001:2015 „Системи за управление безопасността на движение по пътищата.

Системата за управление на качеството е от съществено значение за повишаване ефективността на предлаганите административни услуги и намаляване на административната тежест.

В ИА „Автомобилна администрация“ е разработена и успешно внедрена система за управление на безопасността на движение по пътищата съгласно изискванията на стандарт БДС ISO 39001:2014.

Тази система е част от мерките за осигуряване на безопасност на движение по пътищата. Тя е разработена при отчитане на новата стратегическа рамка на Европейската комисия от 2019 г., която определя акцентите на общоевропейските политики в областта на безопасността на движението по пътищата до 2030 г. Те предвиждат прилагането на интегрирана система за планиране, изпълнение, наблюдение, отчитане, контрол и оценка на държавната политика по БДП, в единна стратегическа рамка, която обхваща компетентните органи на централно, областно и общинско ниво.

Стандартът ISO 39001 определя изискванията, на които трябва да отговаря системата за управление на безопасността на движението по пътищата, за да се намали броят на смъртните случаи и сериозните наранявания в резултат на пътнотранспортни произшествия.

Сертифицирането на система за управление на безопасността на движение по пътищата съгласно стандарта ISO 39001 е инструмент, който засяга всяка държавна или частна организация, която участва в автомобилния транспорт на хора и товари или управлява мобилността на своя персонал, своите транспортни превозни средства и/или инфраструктура и взаимодействието със системата за движение по пътищата.