Изградена е национална инфраструктура и е внедрено интегрирано българско морско наблюдение

В България е изградена национална инфраструктура и е доставен, инсталиран и персонализиран графичен потребителски интерфейс за интегрирано морско наблюдение, позволяващи трансграничен и трансекторен обмен на информация в рамките на България и Европейския съюз, базирана на модела за данни CISE. 

Платформата на национален CISE възел е създадена по проект „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMarS), базирано на обща среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment - CISE) за наблюдение на морската територия на ЕС - с акроним ИнБулМарС 2”.

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ представи във Варна резултатите от изпълнението на проекта ИнБулМарС 2, които допринасят за постигането на по-висока морска осведоменост. Целта е осигуряване на по-сигурни, по-безопасни и по-чисти морета, което е основа за подобряване качеството на живот и устойчивото развитие по европейското крайбрежие. 

Проектната инициатива е разработена в съответствие с приоритетите на Европейския съюз за насърчаване на изпълнението на Интегрираната морска политика и за постигане на морска ситуационна осведоменост чрез реализиране на Обща среда за обмен на информация за морето - CISE.

Проектът се изпълнява по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Бенефициент и водещ партньор по проекта е ИА „Морска администрация“, а партньори в него са Български военноморски сили, Изпълнителна агенция по Рибарство и аквакултури, Главна дирекция „Гранична полиция“, Агенция „Митници“ и Държавна агенция „Национална сигурност“, която участва като наблюдател.