Неправителствени организации могат да участват в Комитета за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Министерството на транспорта и съобщенията кани неправителствени организации да участват в избора на представители в състава на Комитета за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.  Одобрените участници ще имат право да присъстват на заседанията, да дават мнения и да гласуват решения, свързани с европейското финансиране на проекти от транспортната инфраструктура.

Комитетът за наблюдение на програмата следи за ефективното и качественото й изпълнение, като разглежда и одобрява критериите за избор на операции за финансиране, следи напредъка към постигането на междинните цели и на целевите стойности на програмата, разглежда и одобрява предложения за изменения в програмата и окончателния доклад за качеството на изпълнението на програмата.

Повече информация за реда, условията и начина на кандидатстване може да намерите тук: https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/11052