Росен Желязков представи българската позиция за въздействието на COVID – 19 върху транспорта пред колегите си от ЕС

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков представи българската позиция по време на днешното неформално заседание на министрите на транспорта на ЕС. Видеоконферентната среща на тема „Устойчиво и цифрово възстановяване на транспортния сектор“ разглежда последиците от COVID – 19 върху транспорта по сектори.

В областта на сухопътния транспорт министърът заяви, че българската страна насърчава усилията на ЕК в подкрепа на железопътния сектор и подготовка на законодателно предложение за таксите за достъп до железопътната инфраструктура. Той изрази подкрепа и относно съвместни инициативи за зелен и цифров железопътен международен транспорт, както и предложението за обявяването на 2021 за година на железопътния транспорт. „Необходимо е да се обърне внимание на развитието и насърчаването на комбинирания транспорт, който в условията на пандемия доказа своята добавена стойност“, изтъкна Росен Желязков.

По отношение на развитието на устойчив международен товарен автомобилен транспорт министърът отбеляза, че се изисква целенасочена европейска финансова подкрепа, тъй като този вид транспорт е гръбнакът на Единния вътрешен пазар.

 „Възстановяването и развитието на устойчива транспортна услуга в областта на автомобилния транспорт е свързана и с необходимата правна сигурност за сектора. Призоваваме при крайпътните проверки да се взема под внимание комплексното прилагане на разнородните правила и дерогации в държавите членки, в периода на извънредна ситуация“, посочи Росен Желязков. Той допълни, че възстановяването на икономиката от кризата с COVID-19 трябва да върви в паралел със зеления преход. „В тази връзка е необходимо преосмисляне на част от законодателните инициативи. Разпоредби като връщане на превозните средства на определена честота в държавата по установяване биха довели до значително повишаване на вредните въглеродни емисии от автомобилния транспорт. Това е в разрез със заложените цели в Зелената сделка. Тези разпоредби следва ясно да бъдат отчетени като несъвместими с европейските политики и възпрепятстващи успешното укрепване на сектора след кризата“, категоричен бе министър Желязков.

Във въздушния транспорт беше изразено мнение, че ситуацията е сериозна и е необходимо спешно финансово подпомагане на сектора. По отношение на доставчиците на аеронавигационно обслужване, министърът призова ЕК да осигури балансиран и справедлив подход при прилагането на схемата за ефективност за третия референтен период. Доставчиците на аеронавигационно обслужване трябва да имат възможност да възстановят разходите си за 2020/2021. Министърът посочи, че е необходим всеобхватен пакет от регулаторни мерки на равнище ЕС за устойчив растеж в авиацията.

По отношение на морския транспорт България има сериозен напредък в дигитализацията на информацията и внедряването на цифрови системи за управление на корабния трафик и информационно обслужване, което допринася за справянето с последствията от кризата. Благодарение на това са избегнати значителни затруднения, които биха довели до загуби във всяко отношение – време, средства, конкурентоспособност.

До средата на 2022 г. българската държава планира да разшири обхвата на цифровизацията, като включи и обработката на товарите в пристанищата. Така ще се създадат благоприятни условия за по-нататъшното развитие на мултимодалния транспорт. Предстои изграждане на системата за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System), чието внедряване ще подобри значително ефективността на морския транспорт, особено при обстоятелства, сходни с тези на настоящата криза.

„Необходимо е предприемането на спешни мерки за бързото възстановяване на морския сектор и минимизиране на загубите. Предложението на българската страна е да бъдат одобрени схеми за помощ, целящи осигуряване на ликвидност и достъп до финансиране, както и мерки за запазване заетостта в бранша, включително и предоставяне на финансова помощ на засегнатите в отрасъла компании“, заяви министър Желязков.

„Облекчаването режима на държавните помощи може да има голяма роля за успешната стабилизация и възстановяване на транспортния сектор в краткосрочен план. Това ще позволи активизация на жизнеспособните предприятия. В по-дългосрочен план от изключително значение е осигуряването на необходимите инвестиции. Важен фактор в това отношение е осигуряването на достатъчно по обем финансиране от инструментите на ниво ЕС, които ще гарантират подкрепата за транспортния сектор по устойчив, ефективен и интелигентен начин“, отбеляза в заключение министър Росен Желязков.