Вицепремиерът Христо Алексиев: Зеленият преход в транспорта и енергетиката изисква дългосрочна визия и етапност

Устойчивото преминаване към нисковъглероден транспорт и енергетика изисква дългосрочна визия, предвидимост и етапност. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев по време на заседание на Неформалния съвет на министрите на транспорта и енергетика, в Стокхолм, Швеция. 

Българската страна подкрепя зеления преход за транспортния сектор, но смята, че постигането на сроковете за намаление на емисиите на парникови газове най-малко с 55% до 2030 г. в сравнение с 1990 г. представлява голямо предизвикателство. 

Вицепремиерът Христо Алексиев подчерта, че постигането на целите на Европейския зелен пакт в областта на транспорта, пълноценното използване на цифровизацията и повишаването на конкурентоспособността на ЕС не може да се осъществи без помощта на научните изследвания и иновациите. Трансформацията на всички икономически сектори изисква инвестиции в нови екологосъобразни технологии и внедряване на иновации в индустрията и транспорта. 

„Ще бъде необходима цялостна интеграция на европейските транспортни и енергийни системи, за да бъде реализиран необходимият преход. За голяма част от транспортния сектор електрификацията е основната очевидна алтернатива“, каза още Христо Алексиев. 

Необходими са значителни инвестиции за разгръщането на инфраструктура за зареждане с електричество и водород по Трансевропейската транспортна мрежа, както и за модернизиране и увеличаване капацитета на електроенергийните мрежи. Приемането на Регламента за инфраструктурата за алтернативни горива ще съдейства за създаването на ориентирана към бъдещето мрежа за зареждане с електричество и други видове алтернативни горива. 

Вицепремиерът Алексиев подчерта голямата роля на нисковъглеродния водород за постигане на климатичните и енергийните амбиции. 

В рамките на дискусиите за добри практики в зеления преход на транспортния сектор, интермодалният терминал в Пловдив бе посочен като един от успешните примери за прехвърляне на товари към по-екологични видове транспорт.