Европейският съюз и Обединеното кралство след 31 януари 2020 г. Брекзит: транспортни въпроси

На 31 януари 2020 г. в полунощ, централноевропейско време влезе в сила Споразумението за оттегляне на Великобритания от ЕС.

От този момент нататък Обединеното кралство вече няма да бъде държава - членка на ЕС и ще се счита за трета държава, но остава в митническия съюз и единния пазар на ЕС, както и обвързано със задължения, произтичащи от всички международни споразумения на ЕС.

Споразумението определя преходен период до 31 декември 2020 г., през който правото на ЕС ще продължи да се прилага във Великобритания, както и до момента. Това означава, че няма да има промени в условията за работа, обучение и бизнес. Промени няма да настъпят и в транспортния сектор.

Преходът ще продължи до края на 2020 г., но може да бъде удължен с една или две години, ако удължаването бъде взаимно договорено до 30 юни 2020 г.

Обединеното кралство вече няма представителство в институциите, агенциите и органите на ЕС освен по изключение като наблюдател по тесен кръг въпроси,

След изтичане на преходния период или евентуално негово продължение отношенията ЕС-Великобритания се очаква да бъдат уредени от Споразумение за бъдещите отношения (като например такова за свободна търговия). Преговорите по това споразумение предстои да се състоят през 2020 г.

Преходен период в транспортния сектор (февруари-декември 2020 г.)

Транспортът е един от отраслите на икономиката, който непосредствено и осезаемо ще бъде засегнат от въздействието на Брекзит. Понастоящем е достигнато ниво на сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство, включително и на транспортните услуги, което да гарантира непрекъснатост на взаимната свързаност до 31 декември 2020 г.

Въздушен транспорт

По време на преходния период законодателството на ЕС ще продължи да се прилага и Обединеното кралство и неговият въздухоплавателен сектор ще продължат да участват в системата на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕАSA), а настоящите отношения между Обединеното кралство и ЕС по въпросите на въздухоплаването ще продължат да се прилагат.

Обединеното кралство ще продължи да бъде страна по Регламента на ЕС за въздухоплавателните услуги и разпоредбите за взаимно признаване, установени в съответствие с основния регламент на ЕАSA. Съществуващите споразумения между ЕС и трети държави, като например споразуменията относно въздушните връзки и авиационната безопасност, ще продължат да включват Обединеното кралство. По време на преходния период не се очакват промени в съществуващите условия.

Автомобилен транспорт

Ситуацията в областта на автомобилния транспорт е аналогична, като в резултат на постигнатите договорености между ЕС и Обединеното кралство в рамките на преходния период е осигурена непрекъснатост на взаимната свързаност (до края на 2020 г.).

В допълнение, считано от септември 2019 г. в рамките на МТИТС/ИА „АА“ бе проведена информационна кампания, чиято основна цел бе запознаването на превозвачите с промените в достъпа до територията на Обединеното кралство, които ще се състоят след неговото напускане на ЕС.

Морски транспорт

Както и в гореизброените видове транспорт, в морския сектор също не се очакват промени в съществуващите условия в рамките на преходния период.

От 2021 г. нататък, отношенията в тази област между България и Великобритания ще се регулират от основните международни конвенции в областта на морския транспорт, по които и двете държави са страни. Дори и при липса на споразумение за напускане сравнително малкият обем на товарооборота между България и Обединеното кралство не предполагаше особен икономически стрес.

Между двете страни няма подписано споразумение за морско търговско корабоплаване и при необходимост, българската страна ще може да инициира преговори за сключване или да участва при сключването на такова между ЕС и Великобритания.

Железопътен транспорт

До края на преходния период няма да настъпят промени по отношение на железопътния транспорт. След това, ако не бъде договорено друго, в железопътния сектор спрямо Обединеното кралство ще важат нормите и правилата, приложими към трети страни. Напускането на ОК дори без споразумение за бъдещите отношения не би се отразило директно върху развитието на железопътните услуги в България.

След оттеглянето съществуват три варианта за развитие на сътрудничеството между двете страни във видовете транспорт:

  1. Регулация на ниво ЕС, като част от пакет за бъдещите отношения на Обединеното кралство и Съюза;
  2. Споразумения между ЕС и Обединеното кралство по отделни въпроси, свързани с отделните видове транспорт;
  3. Двустранни споразумения между Република България и Обединеното кралство.