Международни организации

Долуподписаните, пълномощни представители на Правителствата на страните-членки на Съюза, на основание чл. 22, параграф 4 на Устава на Всемирния пощенски съюз, сключен във Виена на 10 юли 1964 г.

Пълномощните представители на правителствата на страните-членки на Всемирния пощенски съюз, по време на Конгреса в Абиджан, на основание на чл. 30.2 от Устава на Всемирния пощенски съюз, сключен на 10 юли 1964 г. във Виена, приеха следните изменения към Устава, които са предмет на ратификация, приемане или одобрение.

Пълномощните представители на правителствата на страните-членки на Всемирния пощенски съюз, по време на Конгреса в Абиджан, на основание на чл. 22.2 от Устава, сключен на 10 юли 1964 г. във Виена, приеха, по общо съгласие и на основание на чл. 25.4 от Устава, следните изменения към Общия правилник.

Ратифицирана със закон, приет от 49-ото Народно събрание на 9.06.2023 г. – ДВ, бр. 53 от 2023 г. Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 58 от 7.07.2023 г., в сила за Република България от 1.07.2022 г., с изключение на разпоредбите, които се съдържат в част VІІ „Заплащания“, които влизат в сила от 1 януари 2022 г.

Долуподписаните пълномощни представители на правителствата на страните-членки на Съюза, по време на извънредния конгрес в Женева, на основание член 22.3 от Устава на Всемирния пощенски съюз, сключен на 10 юли 1964 г. във Виена, по общо съгласие и при условията на член 25.4 от Устава, изготвиха в настоящия Втори допълнителен протокол изменения към Всемирната пощенска конвенция, приета в Истанбул на 6 октомври 2016 г. и изменена с Допълнителния протокол, приет в Адис Абеба на 7 септември 2018 г.

В момента на подписването на Допълнителния протокол към Всемирната пощенска конвенция, сключена днес, долуподписаните пълномощни представители на страните-членки на Всемирния пощенски съюз се споразумяха за следното:

Долуподписаните пълномощни представители на Правителствата на страните-членки на Съюза, на основание член 22.3 от Устава на Всемирния пощенски съюз, сключен на 10 юли 1964 г. във Виена, по общо съгласие и при условията на член 25.4 от Устава, изготвиха в настоящия Допълнителен протокол изменения към Всемирната пощенска конвенция, приета в Истанбул на 6 октомври 2016 г.

Пълномощните представители на правителствата на страните-членки на Всемирния пощенски съюз, по време на извънредния Конгрес в Адис Абеба, на основание на чл. 30.2 от Устава на Всемирния пощенски съюз, сключен на 10 юли 1964 г. във Виена, приеха следните изменения към Устава, които са предмет на ратификация.

Пълномощните представители на правителствата на страните-членки на Всемирния пощенски съюз, по време на извънредния Конгрес в Адис Абеба, на основание на чл. 22.2 от Устава, сключен на 10 юли 1964 г. във Виена, приеха, по общо съгласие и на основание на чл. 25.4 от Устава, следните изменения към Общия правилник.

Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 14 февруари 2018 г. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. Издаден от министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 25 от 20.03.2018 г. В сила за Република България от 1.01.2018 г.

Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 14 февруари 2018 г. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. Издаден от министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 25 от 20.03.2018 г., в сила от 1.01.2018 г.

Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 14.02.2018 г. – ДВ, бр. 18 от 27.02.2018 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 25 от 20.03.2018 г., в сила от 1.01.2018 г.

Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 14.02.2018 г. – ДВ, бр. 18 от 27.02.2018 г. Издаден от министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 25 от 20.03.2018 г., в сила от 1.01.2018 г.

Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 14.02.2018 г. – ДВ, бр. 18 от 27.02.2018 г. Издадено от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 25 от 20.03.2018 г., в сила от 1.01. 2018 г.