Възможности за финансиране по програма Интеррег NEXT "Черноморски басейн" 2021 - 2027.

На 30 март 2023 г. стартира приема на проектни предложения по програма Интеррег NEXT "Черноморски басейн" 2021 - 2027. Основна цел на програмата е да допринесе за прехода към иновативно и неутрално по отношение на климата устойчиво общество, в съответствие с приоритетите на политика на сближаване на Европейския съюз за периода 2021 - 2027 г.

Основни целеви групи на програма NEXT "Черноморски басейн“ 2021 - 2027 са:

 • Национални, регионални или местни публични власти;
 • Висши учебни заведения и изследователски центрове;
 • Училища/центрове за образование и обучение;
 • Национални, регионални или местни агенции за развитие;
 • НПО и граждански сдружения;
 • Организации за подкрепа на бизнеса, включително търговски камари, мрежи и клъстери;
 • Широка общественост/граждани;
 • Други обществени организации.

Индикативни подкрепяни дейности по Приоритет 1 „Син и интелигентен регион“:

 • Иновативни технологични разработки, включително подобряване и прилагане на технологии с изкуствен интелект, в подкрепа на синята икономика;
 • Изследвания за интегрирано управление на крайбрежните и морските зони, включително взаимодействието между наземни и морски дейности и тяхното въздействие върху крайбрежните зони;
 • Използване на иновативни технологии за устойчив риболов и екологично чисти аквакултури.

Индикативни подкрепяни дейности по Приоритет 2: „Чист и зелен регион“:

 • Насърчаване на иновациите и развитие на инструменти за интелигентно наблюдение, мониторинг и точно прогнозиране на околната среда;
 • Мерки за предотвратяване и смекчаване на въздействията от изменението на климата върху Черноморския регион, включително върху качеството и количеството на водата;
 • Справяне с опасностите за околната среда: крайбрежна ерозия, свлачища, повишаване на морското равнище, екстремни събития, неместни видове (NIS), инвазивни чужди видове (IAS), наводнения и суша във връзка с изменението на климата.
 • Разработване и усъвършенстване на механизми за наблюдение и ранно предупреждение за природни и/или причинени от човека бедствия.
 • Разработване и прилагане на действия за зелено възстановяване, допринасящи за адаптирането към изменението на климата в района на Черноморския басейн, основавайки се опит и най-добрите практики.

Общият бюджет на програмата е 32 523 810 евро, а крайният срок за подаване на проектни предложения е 4 юли 2023 г.

Допълнителна информация и документи за кандидатстване могат да бъдат открити на адрес: https://blacksea-cbc.net/interreg-next-bsb-2021-2027/calls-for-proposals/first-call-for-proposals