Допълнителна информация след проведена онлайн дискусия в областта на цифровата свързаност по Плана за възстановяване и устойчивост (Recovery and Resilience Plan)

С новия Механизъм за възстановяване и устойчивост ще се осигури широкомащабна финансова подкрепа за предприети от държавите членки реформи и инвестиции с цел смекчаване на икономическото и социалното въздействие на COVID-19 пандемията, и с цел икономиките на ЕС да станат по-устойчиви, издръжливи на сътресения и по-добре подготвени за предизвикателствата на екологичния и цифровия преход.

На Портала за обществени консултации е публикуван Проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България (http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5572). В документа са групирани набор от мерки и реформи, които да имат съществен принос към възстановяването на потенциала за растеж на икономиката и да го развият, като осигурят устойчивост на негативни външни въздействия. Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съвместно с Държавна агенция „Електронно управление“ и след широки консултации, се включва с проектното предложение „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура“ в област Цифровата свързаност от Стълб 3: Свързана България от Плана. Основната цел на проекта е изграждане на симетрични гигабитови мрежи за достъп в цялата страна. Устойчивата оптична мрежа, комбинирана с универсално достъпна мобилна мрежа, ще позволи на всеки гражданин, всеки бизнес и всяка публична институция да използва възможностите за цифровизация при равни условия в цялата страна. Основната пътна мрежа ще бъде обхваната от сигурна широколентова мобилна свързаност, която да гарантира високоскоростно покритие за основните пътища, включени в TEN-T мрежата – магистрали Тракия, Хемус, Струма, както и връзката с Румъния и Турция. Предвидените дейности включват осигуряване на високоскоростна мобилна свързаност по ключови транспортни коридори; подобряване на покритието в населените места, с фокус към периферни, слабо населени и селски райони; развитие на държавната опорна мрежа чрез изграждане на оптична свързаност до общини и с увеличаване на преносния ѝ капацитет; „зелена“ свързаност и стимулиране на потреблението. Общият планиран ресурс е 805.9 млн. лв. с период на изпълнение 2021- 2025 г.

Във връзка с гореизложеното, представяме на Вашето внимание презентациите от онлайн дискусията (в Приложение), а също така се обръщаме към Вас с молба при проявен интерес на имейл адрес: EkipEIT@mtitc.government.bg да дадете мнения, коментари и предложения по следните въпроси:

  • Смятате ли проектното предложение за адекватно по отношение на предназначение и технологично развитие?
  • Според Вас предложението ще има ли значително въздействие за преодоляване на цифровото разделение в страната?
  • Какви са Вашите намерения за разгръщане на оптична инфраструктура и 5G свързаност на територията на страната? Кои региони представляват интерес за Вас?
  • Планират ли разгръщане на 5G свързаност по транспортните коридори, част от Европейската TEN-T мрежа?
  • Разполагате ли с непрекъсната оптична свързаност покрай TEN-T коридорите?
  • Кое направление според Вас има най-голямо значение за бъдещото развитие на регионите?
  • Имате ли предложения за допълнителни дейности (направления) или корекция на вече заложените?
Прикачен файл Размер
Презентация на МТИТС 1.35 MB
Презентация на ДАЕУ 930.44 KB