Европейската мрежа на компетентните служби в областта на широколентовия достъп проведе заключителната си Годишна конференция

Събитието под надслов „Работим заедно за по-добра свързаност“ се състоя онлайн на 26 октомври 2021 г. Годишната конференция бе посветена на постигнато за петгодишния период от създаването на Европейската мрежа на компетентни служби в областта на широколентовия достъп (BCO Network),  работеща по специализирания Механизъм за подкрепа на Европейската комисия.

Участниците отчетоха успехите и интензивната дейност на Мрежата с голям брой членове и проведени над 55 специализирани обучения и трейнинги по различни тематики в областта на свързаността.

Специално внимание бе обърнато на успеха на инициативата на Европейската комисия WiFi4EU по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) за изграждане на безплатна високоскоростна и висококачествена безжична интернет връзка на обществени места.

Марио Милушев, директор в Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ в Европейската комисия представи дългосрочната визия за развитие на селските райони в ЕС и цифровите перспективи. Г-н Милушев подчерта необходимостта от продължаващи дейности за изграждане на високоскоростна свързаност в отдалечените и слабонаселените райони на Съюза, в които живее 30% от  европейското население.Той отчете като голям успех за дейността на Мрежата създаването на компетентни служби във всяка държава членка, някои регионални служби и страните на Балканския полуостров.

Rita Wezenbeek от ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ в ЕК направи представяне на Механизма за възстановяване и устойчивост като инструмент за постигане на гигабитовите цели и Цифровия компас. Тя обърна основно внимание на заложените високи цели в Цифровия компас на ЕС и предложението за Решение на ЕП и на Съвета за създаване на Политическа програма до 2030 г. „Път към цифровото десетилетие“, чрез което се въвежда  стабилна рамка за управление въз основа на годишен механизъм за сътрудничество за постигане на целите в областта на цифровите умения, цифровите инфраструктури, цифровизацията на предприятията и обществените услуги.

Krzysztof Kuik от ГД „Конкуренция“ в ЕК представи предприетите действия по приспособяване на правилата за държавна помощ към променящите се политики и технологии.

Ръководителят на Националната служба в областта на широколентовия достъп и директор на дирекция „Информационни технологии“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Златина Николова, участва в организираната кръгла маса за постигнатото в периода 2017 – 2021 г. и предстоящите предизвикателства пред националните компетентни служби. Модератор на дебатите бе г-н Jan Dröge, ръководител на Мрежата. Бяха обсъдени цифровите възможности за селските райони, гигабитови цели и Цифровия компас, структурните фондове на ЕС и Механизма за възстановяване и устойчивост, държавната помощ и развиващите се технологии и възможностите за инвестиции в цифрова инфраструктура по Механизма за свързване на Европа 2 в част Цифровизация (CEF2 Digital). Г-жа Златина Николова направи кратко представяне на постигнато за петгодишния период в България, затрудненията по отношение прилагането на правилата за държавна помощ, предстоящите дейности за осигуряване на широколентова свързаност чрез МВУ и МСЕ2.

Конференцията приключи със заключителни бележки от Nicola de Michelis от ГД „Регионална и селищна политика“ в ЕК относно бъдещата роля на BCO 2.0 и ролята на структурните фондове за постигане на гигабитови цели.

Полезни връзки:

Rural Action Plan: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-europe…

Communication on the Long-Term Vision for Rural Areas: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documen…

The Path to the Digital Decade: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digi…

Communication: "2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade": https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118

The Digital Economy and Society Index (DESI): https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi

The Connectivity Toolbox: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity-toolbox

Connectivity Toolbox roadmaps: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/connectivity-toolbox-m…

CEF Digital: https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en