Комисията приема преработени правила за държавна помощ за широколентови мрежи

Европейската комисия прие Съобщение относно преработени правила за държавна помощ за широколентови мрежи („Насоки за широколентов достъп“). В преработените Насоки за широколентовия достъп се определят правилата, по които Комисията ще оценява мерките за държавна помощ, за които са подадени уведомления от държавите членки в подкрепа на разгръщането и въвеждането на широколентови мрежи в ЕС. Новите правила допринасят за постигането на стратегическите цели на ЕС за осигуряване на гигабитова свързаност за всички и 5G покритие навсякъде до края на десетилетието, което е от съществено значение за осъществяване на цифровия преход на Съюза. Новите насоки ще влязат в сила в деня след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз, което се очаква да стане през януари 2023 г.

Преработените насоки за широколентов достъп ще осигурят актуална рамка в подкрепа на цифровия преход и ще отразяват технологичното, регулаторното и пазарното развитие. Освен това новите правила отразяват настоящите политически приоритети на ЕС, изложени в съобщенията за "Общество на гигабитов интернет", "Изграждане на цифровото бъдеще на Европа", "Цифров компас", както и в политическата програма "Път към цифровото десетилетие", приета наскоро от Европейския парламент и Съвета.

По-конкретно, преработените насоки:

  • Привеждат прага на публичната подкрепа за фиксирани мрежи в съответствие с най-новите технологични и пазарни постижения. Тези промени ще позволят на държавите членки да инвестират в области, в които пазарът не предоставя и няма вероятност да предостави на крайните потребители скорост на изтегляне от поне 1 Gbps и скорост на качване от поне 150 Mbps.
  • Въвеждат нова рамка за оценка на разгръщането на мобилни мрежи (включително 5G). Новите насоки ще дадат възможност на държавите членки да подкрепят мобилните мрежи, когато инвестициите не биха били направени от частни оператори и не са гарантирани от други мерки, като например задължения за покритие, свързани с използването на някои радиочестоти.
  • Обясняват как публичната подкрепа може да се използва за стимулиране на въвеждането на широколентови услуги. Чрез преодоляване на пречките пред цифровата свързаност и увеличаване на достъпа до широколентови услуги, мерките за въвеждане на услуги целят насърчаване на цифровото приобщаване и обществената устойчивост. В преработените насоки са посочени критериите за съвместимост на социалните ваучери и ваучерите за свързаност, които да стимулират потребителите и предприятията да използват широколентови услуги.
  • Опростяват някои правила с цел улесняване на практическото прилагане на Насоките и намаляване на административната тежест за предприятията и публичните органи.
  • Изясняват и предоставят допълнителни насоки за някои ключови понятия, които са важни за оценката на държавната помощ, извършвана от Комисията, като например картографиране, обществени консултации, процедура за подбор, цени за достъп на едро и механизми за връщане на средства.
  • Актуализират критериите, използвани за баланс между положителното въздействие на помощта спрямо отрицателното ѝ въздействие върху конкуренцията и търговията. При оценката ще се вземат предвид различните възможни ефекти, като например приносът към целите на ЕС за цифров и екологичен преход.

В Насоките за широколентовия достъп се определят условията, при които държавната помощ, предоставена на държавите членки за разгръщане на широколентови мрежи и използване на наличните широколентови услуги, може да се счита за съвместима с единния пазар. Новите правила имат за цел да помогнат на държавите членки да постигнат амбициозните цели на ЕС в областта на свързаността при възможно най-ниски разходи за данъкоплатците и без неоправдано нарушаване на конкуренцията на единния пазар.

Приемането на преработените насоки за широколентов достъп е резултат от оценка на съществуващите правила, извършена през 2020 г., и от консултации със заинтересованите страни по предложения преработен текст, включително с държавите членки, предприятията, групите по интереси, дружествата, НПО и гражданите. Разпоредбите на Насоките за широколентовия достъп се допълват от Общия регламент за групово освобождаване, в който се определят предварителни условия за съвместимост, въз основа на които държавите членки могат да прилагат мерки за държавна помощ без предварително уведомяване на Комисията. През 2021 г. Комисията прие изменение на ОРГО за улесняване на някои мерки за помощ, свързани с възстановяването, което включва важни разпоредби относно фиксираните и мобилните мрежи, както и мерки за стимулиране на въвеждането на широколентови услуги. Настоящото преразглеждане на ОРГО включва технически корекции, за да се осигури съответствие с преработените насоки за широколентов достъп.