Министерството на транспорта и съобщенията проведе Трети национален семинар за споделяне на езикови ресурси

Министерството на транспорта и съобщенията проведе Трети национален семинар за споделяне на езикови ресурси в онлайн среда на 24 ноември 2022 г. Събитието се провежда в рамките на проект „Координиране на езиковите ресурси в Европа“ (European Language Resources Coordination, ELRC), съвместно с Института за български език при Българска академия на науките. Проектът се финансира по Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“. За участие в семинара се регистрираха повече от 80 участника от Европейската комисия, 13 министерства, 8 комисии и агенции, администрацията на Министерския съвет, Българската академия на науките, Висш съдебен съвет, 6 университета, 7 компании, работещи в областта на професионалните преводи, информационните и езиковите технологии, както и чуждестранни участници, за които българският опит представлява интерес.

Главният секретар на Министерството на транспорта и съобщенията г-н Иван Марков направи официалното откриване на събитието. Модератор на семинара беше Националното лице от публичната администрация на Република България и член на Управителния съвет на проекта за координиране на европейските езикови ресурси (ELRC) - г-жа Христина Добрева. Водещите презентации на форума бяха направени от нея и Националното техническо контактно лице по проекта – проф. д-р Светла Коева от Института за български език при БАН. Основни теми на форума бяха значението на данните, възможностите на автоматичния превод и платформата eTranslation, машинното обучение, потенциалът на изкуствения интелект, технологичните компоненти и езиковите технологии на български език, подробности за създаването на Общоевропейско пространство за езикови данни и др.

Участниците в семинара имаха възможност да получат повече информация от представителите на Европейската комисия за новата инициатива за Общоевропейско пространство за езикови данни (Mr. Dhafer Lahbib, DG CNECT) и за развитието и новите приложения на платформата за автоматичен превод eTranslation (г-н Богомил Ковачев, DG Translation). В панелната дискусия „Езикови технологии от/за публичния сектор“ г-жа Ани Русинова от Националната агенция за приходи представи своя личен опит от употребата на eTranslation и споделянето на данни с хранилището на проекта ELRC. Г-жа Русинова подчерта значението от споделянето на езикови ресурси от администрациите за повишаване качеството на преводите. Г-н Цветан Деянов от Министерството на електронното управление демонстрира имплементирането на функционалности на eTranslation в Единния портал за достъп до електронни административни услуги. В секция „Превод на текст“ на портала се дава възможност на потребителите за превод на текст (файл) от и на официалните езици на всички държави членки на ЕС. В панелната дискусия „Създаване, управление и споделяне на езикови данни: съществуващи практики и предизвикателства“ г-н Станимир Минков от Администрацията на Министерския съвет представи Портала за обществени консултации – strategy.bg и Платформата за достъп до обществена информация - pitay.government.bg, а г-жа Рени Борисова от Министерството на електронното управление представи Портала за отворени данни -  data.egov.bg. Със специално записано видео дистанционно в събитието се включи и д-р Теменужка Спасова от Министерството на електронното управление с представяне на Националния портал за пространствени данни - inspire.egov.bg. Ползотворната дискусия бе допълнена с участието на д-р Орлин Кузов, Ръководител на лаборатория „Обучение“ в Института „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE), който със своя богат административен опит сподели мнението си за прилагането на различни иновативни технологични решения и конкретно езикови технологии в публичния сектор, ролята на изкуствения интелект и използването на големи данни в откриването на невярна информация и дезинформация. Д-р Кузов подчерта необходимостта от предприемане на конкретни мерки за подобряване нивото на владее на български език от подрастващото „технологично“ поколение. По време на събитието имаше и демонстрационна сесия за езикови технологии и технологии за изкуствен интелект в България от проф. д-р Светла Коева от Института за български език към БАН, която представи проекта CURLICAT - Колекция от многоезикови ресурси за CEF.A, a д-р Йордан Кралев от Технически университет – София представи приложения и услуги, използващи Многоезиковия корпус с изображения.

Програмата на събитието, презентиращите и панелистите получиха положителна оценка от всички участници в семинара, а организацията на събитието бе високо оценена от представителите на проект „Координиране на езиковите ресурси в Европа“.

Програма на Третия национален семинар за споделяне на езикови ресурси:

09:30 - 09:40

Откриване и приветствие

Иван Марков, Главен секретар на Министерство на транспорта и съобщенията

Христина Добрева, Държавен експерт в Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) и национално контактно лице от публичната администрация (презентация)

09:40 - 10:10

Общоевропейско пространство за езикови данни (презентация)

Dhafer Lahbib, Европейска комисия, Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“

10:10– 10:40

Езиковите технологии за български език (презентация)

Проф. д-р Светла Коева, Институт за български език към БАН и национално контактно лице

10:40 – 11:00

Потенциалът на езиковите технологии и изкуственият интелект – къде сме и накъде трябва да се насочим (презентация)

Христина Добрева, Държавен експерт в МТС и национално контактно лице от публичната администрация

11:00– 11:15

Почивка

11:15– 11:45

Платформата на МСЕ за преводи (презентация)

Богомил Ковачев, Европейска комисия, Генерална дирекция „Писмени преводи“

11:45– 12:15

Езикови технологии от/за публичния сектор (презентация)

Модератор:
Христина Добрева, Държавен експерт в МТС и национално контактно лице от публичната администрация

Участници в панелната сесия:

Ани Русинова, Главен експерт в дирекция „Координация на проекти, международни дейности и протокол“, Национална агенция за приходите
Представяне на личен опит със споделянето на езикови ресурси и използването на платформата eTranslation (презентация)

Цветан Деянов, Експерт, анализатор на работни процеси II степен, Министерство на електронното управление
Представяне на машинен превод на текст в Единния портал за достъп до електронни административни услуги – egov.bg (презентация)

12:15– 12:45

Създаване, управление и споделяне на езикови данни: съществуващи практики и предизвикателства (презентация)

Модератор:
Христина Добрева, Държавен експерт в МТС и национално контактно лице от публичната администрация

Участници в панелната сесия:

Станимир Минков, Старши експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“, Администрация на Министерския съвет
Представяне на Портала за обществени консултации – strategy.bg и Платформата за достъп до обществена информация - pitay.government.bg (презентация)

Рени Борисова, Държавен експерт в отдел „Електронна идентификация и данни“, дирекция „Политики за електронно управление“, Министерство на електронното управление
Представяне на Портала за отворени данни -  data.egov.bg (презентация)

Д-р Орлин Кузов, Ръководител на лаборатория „Обучение“ в Института „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE)
Приложение на технологиите в администрацията

Д-р Теменужка Спасова, Главен специалист в отдел „Електронна идентификация и данни“, дирекция „Политики за електронно управление“, Министерство на електронното управление
Представяне на Националния портал за пространствени данни - inspire.egov.bg (видео)

Христина Добрева, Държавен експерт в Министерството на транспорта и съобщенията
Представяне на Единния информационен портал – COVID-19 - coronavirus.bg (презентация)

12:45– 13:30

Демонстрационна сесия за езикови технологии и технологии за изкуствен интелект в България

Колекция от многоезикови ресурси за CEF.A (презентация)
Проф. д-р Светла Коева, Институт за български език към БАН и национално контактно лице

Многоезиков корпус от изображения за многомодална обработка на съдържание (презентация)
Д-р Йордан Кралев, Технически университет, София

13:30 – 13:45

Заключения (презентация)

Христина Добрева, Държавен експерт в МТС и национално контактно лице от публичната администрация