Отворени са 2 нови конкурса по програма „Цифрова Европа“ – за създаване на европейски пространства на данни за туризма и културното наследство

На 28 септември 2023 г. са отворени 2 нови конкурси за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“ за укрепване на цифровите технологии и компетентности в Европейския съюз. Предложенията за проекти могат да се подават до 23 януари 2024 г.

В синергия с Европейската стратегия за данните, европейското финансиране за тези конкурси е над 12 милиона евро за проекти, насочени към създаване на пространства на данни за туризма и културното наследство:

1. Конкурс DIGITAL-2023-CLOUD-DATA-AI-05-CULTHERITAG

8 млн. евро безвъзмездни средства за създаване на пространство на данни за туризма, като продължение на Съобщението на Комисията за общо европейско пространство на данни за туризма. Това пространство на данни ще позволи на туристическите предприятия и публичните органи да споделят широк набор от данни, което ще подпомогне разработването на иновативни туристически услуги, ще подобри устойчивостта и конкурентоспособността.

Допустими кандидати – публични и частни субекти, малки и средни предприятия (МСП), асоциации, неправителствени организации (НПО), академични среди, университети, научно-изследователски организации и др.

Финансиране – 50 %, финансиране за проект – 8 млн. евро (ще бъде финансиран 1 проект), продължителност на проектите – 36 месеца. Проектът се подава от консорциум, състоящ се от минимум 3 независими юридически лица от 3 различни допустими държави: държави-членки на ЕС, държавите от ЕИТ – Исландия, Норвегия и Лихтенщайн и асоциираните към програма „Цифрова Европа“ държави (към момента само Украйна е асоциирана).

2. Конкурс DIGITAL-2023-CLOUD-DATA-AI-05-DATATOURISM

4 милиона евро за разгръщането на пространство на данни за културното наследство. Това ще направи достъпно по-висококачествено европейско културно съдържание и ще насърчи повторното използване на цифровизирани културни ресурси.

Допустими кандидати – организации за културно наследство, академични и научно-изследователски организации, заинтересовани страни в творческите сектори, образованието, туризма и др.

Финансиране – 50 %, финансиране за проект – 1 млн. евро, продължителност на проектите – 18 месеца. Проектът се подава от консорциум, състоящ се от минимум 3 независими юридически лица от 3 различни допустими държави: държави-членки на ЕС, държавите от ЕИТ – Исландия, Норвегия и Лихтенщайн и асоциираните към програма „Цифрова Европа“ държави (към момента само Украйна е асоциирана).

Предложенията за проекти се подават на английски език – електронно през портала на ЕК „Funding and Tenders portal“. 

Подробна информация за двата отворени конкурса е достъпна тук

Оценката на подадените проекти ще се извърши през април 2024 г., а споразуменията за отпускане на безвъзмездна помощ се очаква да бъдат подписани през септември 2024 г.

За допълнителна информация за конкурсите може да се обръщате към Ели Канева – държавен експерт в дирекция „Цифрова свързаност“ и национално контактно лице по програма „Цифрова Европа“ на тел. 9409 284 или на email: ekaneva@mtc.government.bg.