Приети са работните програми 2023-2024 по програма „Цифрова Европа“

На 24 март 2023 г. Европейската комисия прие две многогодишни работни програми за периода 2023-2024 – „Основна“ и „Киберсигурност“ по програма „Цифрова Европа“, в които се очертават целите и специфичните тематични области, които ще получат финансиране в размер на общо 1.284 милиарда евро, от които 553 милиона евро през 2023 г.

Основната работна програма за 2023-2024 г. е с бюджет 909.5 млн. евро и е насочена към инвестиции в областта на изкуствения интелект (разработване на технологии за виртуална реалност за градовете и общностите и др.); изчисления в облака; задълбочени цифрови умения (курсове за по авангардни цифрови технологии и повишаване на уменията, по-специално в областта на полупроводниците и киберсигурността); данни (разгръщане на общи пространства на данни в стратегически области като културното наследство, туризма, енергетиката, производството, здравеопазването и др.); блокчейн; борба с дезинформацията и др.

Работната програма в областта на киберсигурността за 2023-2024 г.  е с бюджет от 375 милиона евро за повишаване на колективната устойчивост на ЕС срещу киберзаплахи. Инвестициите ще бъдат насочени в изграждането на капацитет на националните и трансграничните оперативни центрове за сигурност; стандартизация в областта на киберсигурността и др.

Първите покани за представяне на предложения за проекти по Работни програми 2023-2024 се очаква да бъдат публикувани през второто тримесечие на 2023 г.

В приложение ще намерите публикуваните работни програми 2023-2024 по програма „Цифрова Европа“.