ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 на МС от 20.12.2001 г. за определяне на групите пътници, ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания при превоз с железопътен транспорт, и за определяне размера на намалението

Обн., ДВ, бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 29.12.2001 г., изм., бр.13 от 17.02.2004 г., бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 9.12.2005 г., бр.84 от 19.10.2007 г., в сила от 19.10.2007 г., бр. 16 от 15.02.2008 г.,изм. и доп., бр. 20 от 26.02.2008 г., в сила от 26.02.2008 г., бр. 99 от 13.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.