Закон за електронните съобщения

Обн., ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. и доп., бр. 17 от 6.03.2009 г., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., бр. 37 от 19.05.2009 г., в сила от 19.05.2009 г., бр. 42 от 5.06.2009 г.; Решение № 3 от 4.06.2009 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 45 от 16.06.2009 г.; изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 89 от 10.11.2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм. и доп., бр. 93 от 24.11.2009 г., бр. 12 от 12.02.2010 г., бр. 17 от 2.03.2010 г., в сила от 10.05.2010 г., бр. 27 от 9.04.2010 г., в сила от 9.04.2010 г., изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2011 г., в сила от 29.12.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм., бр. 44 от 12.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 82 от 26.10.2012 г. в сила от 26.11.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., доп., бр. 27 от 15.03.2013 г., бр. 28 от 19.03.2013 г., изм., бр. 52 от 14.06.2013 г., в сила от 14.06.2013 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 70 от 9.08.2013 г., в сила от 9.08.2013 г., доп., бр. 11 от 7.02.2014 г., в сила от 7.02.2014 г., изм., бр. 53 от 27.06.2014 г., бр. 61 от 25.07.2014 г., в сила от 25.07.2014 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 14 от 20.02.2015 г.; Решение № 2 от 12.03.2015 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 23 от 27.03.2015 г.; изм. и доп., бр. 24 от 31.03.2015 г., в сила от 31.03.2015 г., бр. 29 от 21.04.2015 г., изм., бр. 61 от 11.08.2015 г., в сила от 1.11.2015 г., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.11.2015 г., бр. 50 от 1.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г., бр. 95 от 29.11.2016 г., изм. и доп., бр. 97 от 6.12.2016 г., в сила от 6.12.2016 г., бр. 103 от 27.12.2016 г., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., бр. 85 от 24.10.2017 г., изм. и доп., бр. 101 от 19.12.2017 г., в сила от 19.12.2017 г., бр. 7 от 19.01.2018 г., бр. 21 от 9.03.2018 г., в сила от 9.03.2018 г., доп., бр. 28 от 29.03.2018 г., в сила от 29.03.2018 г., изм., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., доп., бр. 94 от 13.11.2018 г., изм. и доп., бр. 17 от 26.02.2019 г., бр. 47 от 14.06.2019 г., бр. 74 от 20.09.2019 г., бр. 94 от 29.11.2019 г., в сила от 29.11.2019 г., изм., бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., доп., бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 24.03.2020 г., изм. и доп., бр. 51 от 5.06.2020 г., доп., бр. 62 от 14.07.2020 г., изм., бр. 69 от 4.08.2020 г.; Решение № 15 от 17.11.2020 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 101 от 27.11.2020 г.; изм. и доп., бр. 105 от 11.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., бр. 20 от 9.03.2021 г., бр. 15 от 22.02.2022 г., в сила от 22.02.2022 г.

Приложения
Прикачен файл Размер
Закон за електронните съобщения 269.49 KB
Вид