Нормативни актове - Съобщения

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн. ДВ. бр. 93 от 17.11.2006 г., изм. и доп. ДВ. бр. 11 от 7.02.2012 г., бр. 37 от 17.05.2016 г., бр. 64 от 13.08.2019 г., бр.103 от 4.12.2020 г., бр.8 от 26.01.2024 г.

Обн. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., ......, изм., бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г.

Обн., ДВ, бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 1.08.2000 г., изм. и доп., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 5.02.2002 г.,........ изм., бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., бр. 31 от 19.04.2022 г., бр. 66 от 1.08.2023 г., в сила от 5.08.2023 г.

Ратифицирана със закон, приет от 49-ото Народно събрание на 9.06.2023 г. – ДВ, бр. 53 от 2023 г. Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 58 от 7.07.2023 г., в сила за Република България от 1.07.2022 г., с изключение на разпоредбите, които се съдържат в част VІІ „Заплащания“, които влизат в сила от 1 януари 2022 г.

Ратифициран със закон, приет от 49-ото Народно събрание на 9.06.2023 г. – ДВ, бр. 53 от 2023 г. Издаден от Министерството на транспорта и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 58 от 7.07.2023 г., в сила за Република България от 1.07.2022 г.

Ратифициран със закон, приет от 49-ото НС на 9.06.2023 г. - ДВ, бр. 53 от 20.06.2023 г. Издаден от Министерството на транспорта и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 58 от 7.07.2023 г., в сила за Република България от 1.07.2022 г.

Ратифициран със закон, приет от 49-ото НС на 9.07.2023 г. - ДВ, бр. 53 от 20.06.2023 г. Издаден от Министерството на транспорта и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 57 от 4.07.2023 г., в сила за Република България от 1.07.2022 г.

Ратифицирано със закон, приет от 49-ото Народно събрание на 9 юни 2023 г. – ДВ, бр. 53 от 2023 г. В сила за Република България от 1.07.2022 г. Издадено от министерство на транспорта и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 58 от 7.07.2023 г., в сила от 1.07.2022 г.

Ратифициран със закон, приет от 42-то Народно събрание на 9.07.2014 г. – ДВ, бр. 59 от 18.07.2014 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 3 от 13.01.2015 г., в сила за Република България от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр. 25 от 20.03.2018 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 45 от 7.06.2019 г., в сила от 1.07.2019 г., изм., бр. 57 от 4.07.2023 г., в сила от 1.07.2022 г.

Ратифициран със закон, приет от 49-ото НС на 9.06.2023 г. - ДВ, бр. 53 от 20.06.2023 г. Издаден от Министерството на транспорта и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 57 от 4.07.2023 г., в сила за Република България от 1.07.2022 г.

Приета с ПМС № 248 от 30.08.2011 г., обн., ДВ, бр. 70 от 9.09.2011 г., в сила от 9.09.2011 г., изм. и доп., бр. 29 от 9.04.2021 г.

Приета с ПМС 374 от 29.12.2011 г., обн., ДВ, бр. 107 от 31.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм. и доп., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., бр. 27 от 25.03.2014 г., в сила от 25.03.2014 г., бр. 27 от 14.04.2015 г., в сила от 1.01.2015 г., бр. 7 от 26.01.2016 г., в сила от 26.01.2016 г., бр. 3 от 10.01.2017 г., в сила от 10.01.2017 г., бр. 70 от 24.08.2018 г., в сила от 24.08.2018 г., изм. и доп., бр. 30 от 31.03.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., бр. 30 от 4.04.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на електронното управление, oбн., ДВ, бр. 29 от 31.03.2023 г.

Приета с ПМС № 36 от 10.03.2023 г., обн., ДВ, бр. 24 от 17.03.2023 г.

Приета с Решение № 400 от 24.11.2022 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, обн., ДВ, бр. 97 от 6.12.2022 г.

Издадена от председателя на КРС, обн., ДВ, бр. 64 от 17.08.2010 г.,в сила от 17.08.2010 г., изм. и доп., бр. 12 от 8.02.2011 г., в сила от 10.03.2011 г., бр. 74 от 28.09.2012 г., в сила от 28.09.2012 г., бр. 28 от 28.03.2014 г., в сила от 1.04.2014 г., бр. 91 от 24.11.2015 г., в сила от 24.11.2015 г., бр. 10 от 1.02.2019 г., изм., бр. 36 от 3.05.2019 г., бр. 20 от 10.03.2020 г., в сила от 10.03.2020 г., изм. и доп., бр. 64 от 3.08.2021 г.

Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд на РБ от 25.06.1999 г. - бр. 60 от 2.07.1999 г.; изм., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г.,.......... изм. и доп., бр. 109 от 22.12.2020 г., в сила от 22.12.2020 г., изм., бр. 20 от 9.03.2021 г., бр. 8 от 28.01.2022 г., в сила от 1.01.2022 г.