Проект на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица до 17:30 часа на 26.08.2021 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, София, ул. „Дякон Игнатий” № 9.

Мотиви

Проектът на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България е изготвен на основание чл. 9 от  Закона за електронните съобщения.

В проекта на политика са отразени настъпилите промени на национално и международно ниво, оказващи влияние върху дейността по планиране и разпределение на радиочестотния спектър.

Отразени са приети нови Решения на Европейската комисия, препоръки и решения от последната Световна конференция по радиосъобщения.

Пълният текст на проекта на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България може да се види в Приложението.

Лица за контакти:

Димитър Димитров – директор на дирекция „Съобщения“, |
тел.: (+359 2) 9409 333,
e-mail: didimitrov@mtitc.government.bg

Теодора Пасарелска – държавен експерт в отдел „Управление на радиосъобщенията“,
тел.: (+359 2) 9409 267,
e-mail: tpasarelska@mtitc.government.bg