Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съобщава, че е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки (обн. ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. и доп., бр. 11 от 2012 г., бр. 37 от 2016 г. и бр. 64 от 2019 г.).

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане за срок от 30 дни на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации.

Мотиви

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки (Наредбата) е изготвен на основание чл. 76 от Закона за пощенските услуги.

В проекта са предвидени следните промени:

  • Създаден е чл. 11а, с който се уреждат предаването, приемането и съхранението на художествените проекти на пощенските марки и на пощенските продукти. Необходимостта от въвеждането на тази разпоредба произтича от това, че проектите на пощенско-филателните издания имат художествена стойност, представляват национално богатство и имуществените авторски права върху тях принадлежат на издателя – министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, същите следва да се съхраняват в националното маркохранилище.
  • Изменения, произтичащи от натрупания през годините опит от прилагането на Наредбата, както и изменения, свързани с прецизиране на съществуващи текстове.
  • В проекта е включена заключителна разпоредба, в която е предвиден 3-месечен срок от влизането в сила на наредбата, в който проектите на пощенски марки и на пощенски продукти, заедно с придружаващите ги документи, съхранявани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, се предават на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Пълният текст на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки  може да се види в Приложението.

Лице за контакт:

г-жа Людмила Зимбилева – началник на отдел „Развитие на пощенските услуги“,
тел.: (+359 2) 9409 274,
e-mail: lzimbileva@mtitc.government.bg