Връзка с Инспекторат

Адрес на инспектората към министъра на транспорта и съобщенията:

гр. София, 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 9

Сигнали за нарушения, незаконни или неправилни действия или бездействия, извършвани от служител/и на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на транспорта и съобщенията - Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, Държавен авиационен оператор, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, Изпълнителна агенция „Морска администрация”, Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” - гр.Русе, Национална многопрофилна транспортна болница - гр.София, Многопрофилна транспортна болница - гр.Пловдив, Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, могат да се подават по някой от следните начини:

  • чрез деловодството на министерството,
  • чрез електронната поща: mail@mtc.government.bg

При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:

  • три имена,
  • Вашия адрес за кореспонденция,
  • телефон за контакт,
  • данни за институциите, които вече сте информирали,
  • адрес на електронната Ви поща.

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.

Подадената от Вас анонимна информация остава единствено на преценката на инспектората за вземане на отношение съгласно изискванията на закона.

ВАЖНО!

Уведомяваме ви, че съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които касаят факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването на сигнала, установено чрез датата на подаването на сигнала в деловодството на МТС.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателя.