116: Европейската комисия откри нова страница в интернет за популяризиране на единните общоевропейските телефонни номера за услуги със социална значимост

От месец април 2012 г. Европейската комисия откри нова страница в интернет в подкрепа на усилията на държавите-членки да популяризират единните общоевропейски телефонни номера за хармонизирани услуги със социална значимост. На нея може да бъде намерена информация за резервираните на европейско ниво номера и услугите, които се предоставят чрез тях, както и актуална информация за действащите телефонни услуги по държави: http://ec.europa.eu/information_society/activities/116/index_en.htm

Телефонните номера, започващи със 116, са лесни за запомняне и безплатни за потребителите и са предназначени за подпомагане на деца и възрастни в нужда. Европейската комисия е резервирала пет номера с единен формат 116 + 3 цифри за услуги със социална значимост, които трябва да бъдат достъпни за всички в Европа:

- 116 000 - Гореща линия за изчезнали деца

- 116 006 - Телефон за жертви на престъпления

- 116 111 - Линия за оказване помощ на деца

- 116 117 - Медицински услуги при неспешни повиквания

- 116 123 - Линии за емоционална подкрепа

Към момента в България функционира телефон 116 111 – Линия за оказване помощ на деца и 116 000 - Гореща линия за изчезнали деца.