Дирекция "Безопасност, технически надзор и управление при кризи"

Функции

 1. Подпомага министъра при провеждането на държавната политика в областта на управлението при кризи, защитата при бедствия, гражданско-военното сътрудничество и участието на страната в НАТО и други организации за колективна сигурност в транспорта и съобщенията;
 2. Организира готовността на министерството за работа при бедствия, кризисни ситуации от военен и невоенен характер и заплахи за националната сигурност;
 3. Контролира второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, държавните предприятия и търговските дружества от системата на транспорта и съобщенията за изпълнение на дейностите, свързани със защитата при бедствия, кризисни ситуации от военен и невоенен характер и заплахи, свързани с националната сигурност;
 4. Разработва плановете на министерството за транспортно и съобщително осигуряване на дейностите при бедствия, кризисни ситуации от военен и невоенен характер и заплахи, свързани с националната сигурност, и организира изпълнението им;
 5. Подпомага методически държавните предприятия и търговските дружества от системата на транспорта и съобщенията при разработването на кризисни и военновременни планове;
 6. Участва в съвместните дейности на министерството с други държавни органи по въпросите на подготовката за работа при бедствия, кризисни ситуации от военен и невоенен характер и заплахи, свързани с националната сигурност;
 7. Отговаря за готовността на изградените центрове и пунктовете за управление при кризи от различен характер;
 8. Организира денонощно дежурство и извършва обобщаване и анализ на информацията за възникналите аварии, бедствия и катастрофи и заплахи, свързани с националната сигурност;
 9. Планира и организира оповестяването на личния състав и населението на страната при привеждането му от мирно на военно положение и за работа при бедствия, кризи от различен характер и заплахи, свързани с националната сигурност;
 10. Планира и разходва необходимите финансови средства за дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка, Комплексната автоматизирана система и кризи от различен характер;
 11. Планира, проектира, разработва и експлоатира система "Транспорт" на Комплексната автоматизирана система (КАС) за управление при извънредно положение, военно положение или положение на война;
 12. Подпомага министъра при осъществяването на дейностите, свързани с установяването и актуализирането на критичните инфраструктури и обектите им в сферата на транспорта и съобщенията;
 13. Подпомага министъра при провеждането на държавната политика, свързана с участието в НАТО и ЕС, по въпросите на гражданското аварийно планиране в транспорта и съобщенията;
 14. Подпомага участието на министерството в работата на междуведомствените съвети и комисии, свързани със защитата при бедствия, възстановяването и подпомагането, отбранителната индустрия и сигурност на доставките, държавните резерви и КАС;
 15. Взаимодейства с Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за изпълнението на публичните и военновременните задачи, предвидени в приватизационните договори на приватизирани търговски дружества от отрасъл "Транспорт" и отрасъл "Съобщения";
 16. Организира, подготвя и съставя актове за публична държавна собственост за имоти, свързани със сигурността и отбраната на страната, създава и поддържа база данни и технически характеристики и води регистъра за тези имоти;
 17. Осъществява държавен технически надзор върху съоръженията с повишена опасност в съответствие с действащото законодателство;
 18. Извършва първоначални, периодични и внезапни прегледи, проверки и изпитвания на СПО, както и проверки на предприятията, сградите и другите обекти, в които съоръженията се произвеждат, монтират, поддържат, ремонтират и експлоатират;
 19. Издава задължителни писмени предписания на собственици или ползватели, работодатели, длъжностни и други лица и писмено разпорежда спиране на експлоатацията на СПО;
 20. Събира държавни такси за дейностите по техническия надзор върху съоръженията с повишена опасност;
 21. Координира стандартизационната и метрологичната дейност в транспортния отрасъл;
 22. Издава разрешения за одобряване на транспортни опаковки на опасни товари от клас 1 съгласно определенията, дадени в Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе (ADR), Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID) и Европейската конвенция за превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN);
 23. Подпомага министъра при изпълнение на задълженията му във връзка с изпълнението на RID, ADR и ADN.