Дирекция "Европейска координация и международно сътрудничество"

Функции

 1. Подпомага министъра при изпълнение на задълженията му във връзка с организацията и координацията по въпросите на Европейския съюз;
 2. Организира и координира изпълнението на цялостната работа на министерството в областта на въпросите на Европейския съюз;
 3. Координира изготвянето на становища и позиции на Република България от компетентност на министъра за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия;
 4. Координира и участва в подготовката и провеждането на инициативи за информиране и подготовка на транспортния бранш в условията на членство на Република България в Европейския съюз;
 5. Ръководи дейността по глава 9 "Транспортна политика", включително като координира и участва в подготовката на становища, позиции, анализи и информации;
 6. Участва при необходимост в заседанията на спомагателните органи, комитети и други формирования към Съвета и Европейската комисия в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
 7. Подпомага Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз;
 8. Разработва програми и концепции за развитие на международното сътрудничество в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията и води международна кореспонденция;
 9. Подготвя и предоставя справки и информация по международното сътрудничество;
 10. Нотифицира българските нормативни актове, въвеждащи директивите на Европейската общност в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
 11. Координира участието в дейността на специализираните световни, европейски и регионални организации, в които министерството членува или представлява Република България, в областта на транспорта, информационните технологии, пощенските услуги и електронните съобщения;
 12. Координира участието в подготовката и провеждането на заседанията на смесените междуправителствени комисии за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество;
 13. Координира, организира и участва в провеждането в Република България и в чужбина на международни форуми в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
 14. Организира и участва при провеждането на международни преговори и срещи в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
 15. Организира присъединяването на Република България към международни договори в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като подготвя проекти на договори, съдейства при провеждането на преговорите по тях, следи за изпълнението на произтичащите от тях задължения за министерството, както и съхранява копия от подписаните международни договори.