Дирекция "Финанси"

Функции

 1. разработва методологията на счетоводната и финансовата политика на министерството по Закона за счетоводството, нормативните актове по бюджетната политика като първостепенен разпоредител с бюджет и целеви средства и разпоредител със средства по международни програми;
 2. организира и осъществява счетоводството на министерството;
 3. осъществява ефективен предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по:

  а) спазването на финансовата, бюджетната и платежната дисциплина;
  б) правилното оформяне на първични и вторични счетоводни документи и своевременното им отразяване по счетоводните регистри;
  в) редовното извършване на планови и извънпланови инвентаризации;
  г) по отношение на поемането на задължения и извършването на разходи и прилагането на системата на двойния подпис;
   
 4. следи за ефективното и законосъобразното администриране на приходите и разходване на бюджетните и целевите средства при спазване на финансовата дисциплина;
 5. обслужва плащанията и транзитните сметки на министерството като първостепенен разпоредител с бюджет в системата на "Единната сметка";
 6. осигурява данните и изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и набирателните сметки за централната администрация на министерството;
 7. съставя годишния финансов отчет на министерството;
 8. подпомага ръководството на министерството за правилното и законосъобразното използване на финансовите ресурси, за опазване на собствеността и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности;
 9. осъществява методическо ръководство на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра по прилагането на Закона за счетоводството и на съответните нормативни актове;
 10. организира, разработва и съставя проектобюджета и бюджета на министерството като първостепенен разпоредител с бюджет;
 11. организира, разработва и съставя поименните списъци на инвестиционните програми и документацията за капиталовите разходи по бюджета на министерството;
 12. подготвя и осигурява чрез Министерството на финансите корекции на бюджета и на набирателните сметки;
 13. организира, разпределя, анализира и финансира чрез бюджета издръжката на централната администрация на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 14. анализира, разпределя и утвърждава чрез системата на "Единната сметка" лимита на разходите между разпоредителите с бюджет в системата на министерството;
 15. организира, изготвя, анализира и осигурява своевременното представяне в Сметната палата и в Министерството на финансите на ежемесечните и тримесечните сборни отчети за касовото изпълнение на бюджета, набирателните сметки и други периодични и еднократни справки; предоставя тримесечни и годишни отчети на Националния статистически институт;
 16. осигурява, проверява и комплектува необходимите документи за разплащане на разходите за инвестиционната програма по бюджета на министерството;
 17. организира обобщаването на поименните списъци и разчетите за финансиране на капиталовите разходи в системата на министерството;
 18. чрез финансов контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност, в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.