Дирекция "Информационно обслужване"

Функции

  1. Оказва съдействие при осъществяване на дейности, свързани с изпълнението на разпоредбите на Закона за електронното управление и актовете по прилагането му;
  2. Участва в разработването и прилагането на методологии, правила и процедури в областта на информационните технологии в министерството;
  3. Проучва и внедрява водещи информационни и комуникационни технологии с цел повишаване сигурността на информацията и защита от непозволен достъп;
  4. Организира и осигурява автоматизация на управленската дейност в министерството;
  5. Организира и осигурява техническото поддържане на информационната и комуникационната инфраструктура на министерството;
  6. Осигурява поддържането и функционирането на системата за електронен документооборот и електронни сертификати;
  7. Поддържа регистри на потребители (служебни адреси и пароли);
  8. Съгласува и осъществява информационен обмен с национални и ведомствени информационни системи;
  9. Извършва консултации и обучение на служителите по ползването на информационните системи и приложния софтуер.