Дирекция "Координация на програми и проекти"

Функции

- Управлява програми и проекти, съфинансирани със средства на Европейския съюз, в сектор „Транспорт“.
- Извършва дейности по мониторинг и оценка на програми и проекти, съфинансирани със средства на Европейския съюз;
- Докладва за напредъка на проектите на структурите и институциите, отговорни за наблюдението и контрола по усвояването на средствата от Европейския съюз;
- Изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г., Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г., като отговаря за ефикасността и коректността при управлението и изпълнението на мерките, заложени в Програмите, като:

  • изгражда система, която да обединява надеждна финансова и статистическа информация за изпълнението на проектите и индикаторите за мониторинг и оценка;
  • изгражда система за управление и контрол, която да осигурява достатъчна одитна пътека. Дейността на дирекцията е предмет на одит от Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз", от службите на Европейската комисия, Европейската сметна палата, Сметната палата на Република България и другите упълномощени одитиращи органи.
  • Управлява Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. и Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г., като планира и ръководи подготовката на проектите, отговаря за изпълнението на одобрените правила и процедури за подбор на проекти; упражнява наблюдение и контрол върху проектите в рамките на Програмите; отговаря за финансовото управление; гарантира допустимостта на разходите; управлява риска за изпълнение на целите на програмата и осигурява превенция и администриране на нередности;
  • изготвя и след одобрението на Комитета за наблюдение, изпраща до Европейската комисия годишните доклади, както и заключителния доклад за изпълнението на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.; подготвя и подава регулярно по електронен път на Европейската комисия кумулативни данни за изпълнението на Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г.

- Извършва необходимите действия по Закона за държавната собственост във връзка с подготвянето на документите и проектите на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди, като си взаимодейства с другите дирекции в министерството.
- Разработва инвестиционна програма за строителство, реконструкция и модернизация на основната и разширена TEN-T мрежа и транспортна инфраструктура на страната.
- Упражнява наблюдение и контрол на изпълнението на проектите, финансирани по Механизма „Свързана Европа“.