Дирекция "Национална транспортна политика"

Функции

 1. разработва целите и приоритетите в развитието на транспортния сектор и принципите при регулирането му;
 2. разработва и актуализира транспортните стратегии, принципите, етапите и насоките на развитие на отделните видове транспорт, на базата на които изготвя проект на стратегия за развитие на транспорта;
 3. подпомага министъра в дейността му по провеждане на държавната политика за развитието на пътната инфраструктура;
 4. съвместно с Агенция "Пътна инфраструктура" изготвя и предлага за утвърждаване от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството стратегия за развитие на пътната инфраструктура и средносрочна програма за изпълнението й;
 5. подпомага министъра в дейността му по поддържане и развиване на международни инициативи за изграждане на участъци от трансевропейската пътна мрежа на територията на страната, включително за трансграничните пътни връзки;
 6. координира научната и технологичната дейност в транспортния отрасъл;
 7. организира и координира общата екологична политика в транспортния сектор;
 8. проучва и анализира европейския опит, тенденции и политика по отношение на развитието на транспортния сектор с цел прилагането им в процеса на разработване и реализиране на националната транспортна политика;
 9. анализира тенденциите в развитието на отделните видове транспорт с цел формулиране на конкретни управленски решения в дългосрочен и краткосрочен аспект, както и по конкретни проблеми;
 10. организира, координира и анализира статистическата информация, необходима за формиране на националната транспортна политика;
 11. организира и координира общата енергийна политика в транспортния сектор;
 12. участва в смесени международни и национални работни групи за проучване на международни транспортни разработки, включително за интермодален транспорт.
 13. събира, анализира и обобщава информацията, свързана с безопасността на движението; въз основа на анализираната информация предлага конкретни мерки и решения.