Дирекция "Правна"

Функции

 1. Осигурява в правно-нормативно отношение дейността на министъра;
 2. Изготвя и участва в изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
 3. Дава становища по прилагането на законовите и подзаконовите нормативни актове;
 4. Осигурява законосъобразното издаване на индивидуалните административни актове на министъра;
 5. Изготвя проекти на разпореждания, решения и протоколни решения на Министерския съвет, свързани с дейността на министерството;
 6. Осигурява законосъобразността на провежданите в министерството процедури в съответствие с действащото законодателство;
 7. Участва със свои представители в работни групи за изработване проекти на нормативни актове, свързани с транспорта, информационните технологии и  съобщенията, и взаимодейства с другите министерства и ведомства по хармонизация на законодателството с правото на Европейския съюз;
 8. Оказва правно съдействие и подпомага дейността на администрацията на министъра и политическия кабинет;
 9. Участва със свои представители в международни групи в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като дава мнение по отношение на съответствието между международните и националните правни норми;
 10. Осъществява процесуалното представителство на министъра и на министерството пред съдебни, арбитражни и административни органи;
 11. Осигурява законосъобразността на актовете на министъра в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата в капитала на търговските дружества с държавно участие в капитала и на държавните предприятия в системата на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и законосъобразността на актовете на министъра като орган, който осъществява подготвителните действия и внася предложения за предоставяне на концесии за обекти - държавна собственост;
 12. Подготвя становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е министърът;
 13. Изготвя становища по проекти на международни договори;
 14. Съгласува по законосъобразност или дава становища по законосъобразността на граждански и трудови договори, сключвани в министерството;
 15. Оказва правно съдействие на министъра при осъществяване на правомощията му във връзка с дейността на второстепенните разпоредители с бюджет към него;
 16. Осигурява в правно отношение дейността по възлагането на обществените поръчки;
 17. Участва в провеждането на търгове и в изготвянето на договори по програма ИСПА и другите международни финансови институции и осъществява правното осигуряване на дейностите по управление на финансовата помощ от Европейския съюз.