Дирекция "Стопански дейности и управление на собствеността"

Функции

1. Подпомага министъра при осъществяване на дейностите по придобиване, управление и разпореждане с недвижимите имоти и движимите вещи – държавна собственост, предоставени за управление на министерството;

2. Поддържа и актуализира база данни за имотите – държавна собственост, предоставени за управление на министерството;

3. Осъществява дейностите по управление на имотите от ведомствения жилищен фонд на министерството, организира настаняването и контролира изпълнението на сключените наемни договори;

4. Оказва съдействие на дирекция "Безопасност, технически надзор и управление при кризи" при организирането, подготвянето и съставянето на актовете за публична държавна собственост за имотите, свързани със сигурността и отбраната на страната;

5. Организира и осъществява материално-техническото снабдяване, води на отчет дълготрайните материални активи, материални запаси и консумативи и осигурява разпределението им за нуждите на администрацията на министерството;

6. Осигурява поддръжката, текущите и основните ремонти на недвижимите имоти, движимите вещи, машините, съоръженията и оборудването на администрацията на министерството;

7. Отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на транспортните средства на министерството;

8. Организира и осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в административните сгради на министерството и прилежащите им терени;

9. Организира дейностите, свързани с обществените поръчки за нуждите на администрацията на министерството, и изготвя план за провеждането им през съответната година;

10. Осигурява организацията и координира дейностите по възлагането на обществени поръчки в министерството;

11. Подготвя и изпраща информация, решения и обявления за обществените поръчки до Агенцията по обществени поръчки;

12. Съставя и поддържа регистър на проведените обществени поръчки в министерството;

13. Отговаря за съхраняването на документацията по проведените процедури за възлагане на обществени поръчки.