Обща информация

Механизмът за свързване на Европа е създаден с Регламент 1316/2013 като един от основните инструменти на ЕС за ускоряване на инфраструктурните инвестиции в трансевропейските мрежи в секторите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката. Република България е бенефициент на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по МСЕ за периода 2014-2020 г. и е получила одобрение за финансиране на 10 проекта за проучвателни и пилотни дейности и модернизация и рехабилитация на транспортна инфраструктура на национално ниво.

 

Бенефициенти

 

Документи