Одитен комитет на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, със своя заповед създаде от двама външни членове и един вътрешен член одитен комитет на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, съгласно който в министерствата задължително се създават одитни комитети. Създаването, определянето на състава и дейността на одитния комитет се извършват в съответствие с разпоредбите на наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор (обн. В ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г.).

При извършване на дейността си одитния комитет има следните правомощия:

  1. съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит;
  2. разглежда и приема с решение годишния доклад за дейността по вътрешен одит;
  3. запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация;
  4. наблюдава процеса по управление на риска в организацията и дава становища с препоръки за подобряването му;
  5. осъществява взаимодействие с външните одитори;
  6. наблюдава процесите на финансово отчитане в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им;
  7. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им.

СТАТУТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ В МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА