Автомобилен транспорт

На ниво ЕС в областта на автомобилния транспорт е разработено Предложение за регламент за временно разрешаване за период от 9 месеца на достъп на лицензирани в Обединеното кралство автомобилни превозвачи на товари до автомобилно превозване на товари между територията на Обединеното кралство и държавите членки на ЕС-27. Основните дискусионни въпроси се отнасят до компетенции, обхват и даването на по-големи преференции на Великобритания в качеството й на трета страна, отколкото на членовете на СТО.

В областта на автомобилния транспорт двустранните отношения между Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Република България преди членството ѝ в Европейския съюз са били регламентирани от Спогодбата между Правителството на Народна република България и Правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за международни превози по шосе, подписана на 24 октомври 1972 г. в гр. Лондон. Спогодбата е все още в сила.

В условията на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС без споразумение (Брекзит без сделка), каквато вероятност очевидно съществува, и при отсъствие на общ подход на ниво ЕС, ще възникне необходимостта от провеждане на подходящи двустранни диалози, консултации, обмен на информация и механизми за сътрудничество с Обединеното кралство, с цел взаимна полза и защита на българските интереси.

В този смисъл, ще се наложи подготовката и сключването на двустранна спогодба в съответствие с правото на ЕС, за което българската страна, и в частност МТИТС, има готовността да пристъпи в максимално най-кратък срок.