Морски транспорт

От гледна точка на морския транспорт в случай на излизане на Обединеното кралство без ратифицирано споразумение от 30 март 2019 г. ще спре прилагането на първично и вторично законодателство на Съюза и ще се прилагат правилата за “трета държава“. Достъпът до пазара в областта на морските превози се регулира с Регламент (ЕИО) № 4055/86 и позволява недискриминационно третиране във връзка с международните връзки за морски транспорт на граждани на държави членки или на корабни дружества, контролирани от граждани на държави членки. По отношение извършването на каботаж се прилага Регламент (ЕИО) № 3577/92 и чл. 6 от Кодекса за търговско корабоплаване, ограничаващи дейността до собственици на кораби от Общността или държави, с които има сключено споразумение.

Отношенията с Обединеното кралство във връзка с държавния пристанищен контрол ще се уреждат от Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол.

С оглед на удостоверенията на морските лица считано от датата на оттегляне признаването от България на свидетелства, издадени на морски лица от Обединеното кралство, ще бъде предмет на условията, посочени в член 19 от Директива 2008/106/ЕО6 в съответствие с новия статут на Обединеното кралство като трета държава и съответно на Наредба № 6 от 05 април 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България.

Отношенията в тази област между България и Великобритания ще се регулират и от основните международни конвенции в областта на морския транспорт, по които и двете държави са страни. Между двете страни няма подписано споразумение за морско търговско корабоплаване и при необходимост, българската страна ще може да инициира преговори за сключване или да участва при сключването на такова между ЕС и Великобритания.

За 2017 г, чрез морски транспорт в българските пристанища са обработени 161 хил. т. товари от и за Обединеното кралство и Северна Ирландия, което съставлява около 0,5 % от общият товарооборот в пристанищата (≈ 31 млн. т.). Сравнително малкият обем на товарооборота не предполага значителен икономически стрес при липса на споразумение за напускане.