Последствия на Брекзит

Последствията от Брекзит върху функционирането на ЕС ще бъдат разностранни и най-често с отрицателен нюанс във всички сфери на обществения живот. Например, следва да се отбележи ефекта върху бюджета на ЕС, тъй като в момента Великобритания плаща четвъртата най-голяма вноска в размер на около 11 млрд. евро, или около 7% от бюджета. Намаляването на европейския бюджет с нетната вноска на Великобритания и пропорционалното й разпределение между останалите страни ще доведе до по-висока вноска и по-малко парични потоци за България, която е един от най-големите нетни бенефициенти. Възможно е и бюджетът на ЕС просто да бъде намален, но евентуално преразпределяне на финансовата тежест може да отключи процеси по предоговаряне на финансовата рамка, които е трудно да бъдат прогнозирани, но едва ли ще доведат до увеличаване на средствата за ЕС.

Безспорно транспортът е един от отраслите на икономиката, който непосредствено и осезаемо ще бъде засегнат от въздействието на Брекзит. Основният неблагоприятен ефект по отношение на транспортния сектор е възможното редуциране на средствата, които страната ни получава по линия на Кохезионния и Структурните фондове, както и възпрепятстването на свободното придвижване на хора, стоки и капитали, чрез връщането на различни тарифни и нетарифни бариери.

Брекзит без постигната договореност ще доведе до излизане на Великобритания от Единния европейски пазар от 30 март 2019 г. и до съществена промяна на взаимоотношенията ни с тази държава, с оглед на факта, че европейското законодателство ще престане да се прилага на нейна територия и Обединеното кралство ще бъде третирано като трета държава.

Налице е усилена дейност за установяване на ниво на сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство, включително и на транспортните услуги, което да гарантира непрекъснатост на взаимната свързаност. Към момента на ниво ЕС е създадена ad-hoc работна група по чл. 50 от ДЕС, която работи по стратегическите аспекти на някои актове, предлагани от ЕК като необходими в случай на оттегляне на Великобритания от ЕС без споразумение:

  • Визи
  • Финансови услуги
  • Въздушен транспорт
  • Автомобилен транспорт