Въздушен транспорт

В областта на въздушния транспорт на ниво ЕС са разработени и са в процес на обсъждане следните документи:

  • Предложение за регламент за временно гарантиране за период от 12 месеца на предоставянето на някои въздушни услуги между Обединеното кралство и държавите — членки на ЕС-27, което ще позволи на въздушните превозвачи от Обединеното кралство да прелитат над територията на Съюза, без да кацат, да спират в Съюза с нетърговска цел и да извършват услуги по редовен и извънреден международен въздушен транспорт на пътници и товари. Това зависи от условието Обединеното кралство да предостави еквивалентни права на въздушните превозвачи от Съюза, както и от условието Обединеното кралство да осигури условия за лоялна конкуренция
  • Предложение за регламент относно авиационната безопасност за временно удължаване за 9 месеца на валидността на някои действащи лицензи с цел справяне с конкретната ситуация в областта на авиационната безопасност, при която Агенцията на Европейския съюз за авиационна безопасност (EASA) може да издава само някои сертификати въз основа на лиценз, издаден в трета държава, докато Обединеното кралство може само да издава лицензи, считано от датата на оттегляне, когато бъде възстановен статутът му на държава на проектиране.

Авиацията е един от секторите, които ще бъдат особено силно засегнати от Брекзит поради липса на адекватен международен режим, който да замени правилата в рамките на Европейския съюз (ЕС). Двустранната договорно-правна база на много държави членки на ЕС с Великобритания и Северна Ирландия, включително и на България, е доста остаряла и не представлява добра алтернатива на сегашния напълно либерализиран достъп до пазара на въздухоплавателни услуги в рамките на ЕС. България е заинтересована от намирането на решение на този въпрос на ниво ЕС, каквото би могло да бъде сключването на всеобхватно споразумение за въздушен транспорт между ЕС и Обединеното кралство (ОК). Процесът на договаряне на такова споразумение обаче отнема време, а излизането на Обединеното кралство (ОК) от Европейския съюз (ЕС) без споразумение изглежда все по-реалистично. При такъв най-лош сценарий няма да има преходен период, през който статуквото да бъде запазено и през който всеобхватното споразумение да бъде договорено. Затова българската страна по принцип приветства предложението на Европейската комисия за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза. 

Този регламент ще има временно действие за периода, докато бъде сключено всеобхватното споразумение между ЕС и ОК. Целта на законодателното предложение е да бъдат въведени мерки, еднакво приложими за всички държави членки, и мерки по отношение на ОК, за да не бъде допуснат хаос или спиране на въздушните превози, да бъдат гарантирани равнопоставени условия на конкуренцията и да бъде осигурена основна авиационна свързаност.

Вариантът за връщане към старите двустранни ограничителни споразумения, каквато е спогодбата за въздухоплавателни услуги между (тогава Народна република) България и Обединеното кралство и Северна Ирландия от 1970 г., не е за препоръчване. Независимо, че през годините България и ОК са договаряли разширяване на търговските права (за последен път през 2006 г.), тази спогодба остава ограничителна и не отговаря на днешните потребности на българските потребителите и авиационния бизнес. В сравнение с условията, при които днес се осъществяват въздушните превози в Европа, възможността за връщане назад във времето преди присъединяването на България към ЕС, е крайно неблагоприятен. Това ще даде негативно отражение върху бизнеса на въздушните превозвачи, ще свие пазара на въздухоплавателни услуги по редовни линии, в резултат на което ще препятства свързаността и необходимостта от пътувания на гражданите.

Независимо че България разполага с одобрен през 2009 г. от Министерския съвет типов проект на спогодба за въздушен транспорт със страни извън ЕС, вариантът за сключване на нова двустранна спогодба, отговаряща на правото на ЕС и на съвременните условия за развитие на въздушния транспорт, е невъзможен, поради риск от нарушаване на правото на ЕС. Воденето на преговори между отделните държави членки на ЕС и ОК по въпроси, свързани с предоставянето на търговски права и други, които попадат в обхвата на предложението за регламент, посочено по-горе, не е разрешено. Същите тези въпроси са предмет и на двустранните споразумения за въздушен транспорт. Воденето на отделни преговори би навредило на предстоящите по-рано или по-късно преговори за сключване на всеобхватно споразумение между ЕС и ОК, чиито връзки и ключово партньорство ще останат и след Брекзит.

Анализът на ГД ГВА показва, че излизането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (ОК) от Европейския съюз (ЕС) без споразумение ще има осезаемо отражение върху въздушния транспорт в България. Докато при чартърните полети между двете страни не би следвало да се очаква негативна промяна,  то при редовните полети, където вероятно ще се търси реципрочност между изпълняваните от британски  авиокомпании полети и полетите, изпълнявани от авиокомпании от държави членки на ЕС, пазарът по-вероятно ще се свие за известен период от време. Този период би могъл да обхване няколко ИАТА сезона, докато бъде сключено и започне де се прилага бъдещото всеобхватно споразумение. Засегнати ще бъдат както въздушните превозвачи и летищата, чиито приходи ще намалеят поради намаляването на полетите, така и пътниците по редовни линии, които ще разполагат с ограничени възможности за избор.

Данните от направление „Разрешения полети“ показват, че през ИАТА сезон Лято 2018 между летища, разположение на териториите на България и ОК, са осъществени общо 2182 чартърни полета, обслужващи предимно туристи. През същия период броят на извършените полети по редовни линии между български и британски летища е 2417 или общо за миналия летен сезон (от април до октомври) полетите са 4599. Заявените редовни полети (по разписание) за настоящия ИАТА сезон Зима 2018/2019 са общо 1671. Редовните линии се експлоатират от две авиокомпании от ОК – Easy Jet и British Airways и от три авиокомпании от ЕС – Wizz Air,  Ryanair и Bulgaria Air.

Въз основа на приведената статистика може да се направи извод за обема на пътническия трафик между България и ОК, който е значителен. От това следва, че българската страна трябва да отстоява такива позиции в настоящите преговори по предложението за регламент и в бъдещите преговори за всеобхватно споразумение, които максимално биха защитили националния интерес, интересите на пътниците и на всички заинтересовани страни в България.

Брекзит ще има отражение и върху други въпроси на гражданското въздухоплаване, свързани по-скоро с технически аспекти, регулирани от правото на ЕС. Такива са взаимното признаване на типовите сертификати на въздухоплавателните средства (ВС) и свързаните с този процес организации и лица, които проектират и произвеждат ВС и компоненти, продукти и части за тях. Уреждането на тези въпроси се предвижда да стане с Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза. Предвид факта, че в ЕС въздухоплавателните средства и най-вече компонентите, продуктите и частите за тях се проектират и произвеждат в различни държави от одобрени от Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) организации, включително такива от ОК, за да се гарантира, че ВС, експлоатирани от операторите на ЕС са типово сертифицирани и летателно годни, се предлага удължаване срока на валидност с 9 месеца на издадените одобрения от ЕААБ на организациите от държавите членки, респективно и на сертификатите на техния персонал. В противен случай тези ВС остават без одобрен типов сертификат и би следвало да бъдат забранени за експлоатация, което би имало крайно негативен ефект за операторите.

Законодателното предложение за техническия регламент се приема добре от държавите членки на ЕС, като България също го подкрепя.